برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ایجاد بیماری اندومتریوز به وسیله کاشت قطعات اندومتر در حفره پریتوان رت مادهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: غدد تولیدمثل و جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: شرکت حدیث فومن

خروجی طرح: 

1- استفاده از نتایج طرح در بررسی پاتوفیزیولوژی بیماری در مراکز تحقیقاتی با استفاده از مدل رت
2- استفاده از نتایج طرح در مراکز ناباروری روی نحوه پیشرفت بیماری و روش های مختلف درمانی
3- ارائه خلاصه مقاله در نهمین سمینار تخصصی باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا، مورخ 24 و 25 دی ماه 1382


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

مقدمه: برای دست یافتن به یک مدل مناسب برای ارزیابی پاتوفیزیولوژی اندومتریوز، ما به روش جراحی، بیماری اندومتریوز را از طریق کاشت قطعات اندومتر در پریتوان، کنار تخمدان و زیر پوست در رت ماده ایجاد کردیم.
روش کار: رت های ماده(تعداد 20) بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند.
گروه
A= در این گروه 6 قطعه 2mm از اندومتر به حفرة پریتوان، نزدیک تخمدانها و زیر پوست رت کاشته شد.
گروه
B= یا گروه شم یا گروه کنترل در این گروه بافت چربی با همان مشخصات در همان مناطق کاشته شد. پس از دو ماه، سایز قطعات و نیز پاتولوژی قطعات کاشته شده بررسی شدند.
نتایج: در گروه
A، در تمام موارد چسبندگی های شدید مشاهده شد و متوسط قطر قطعات بطور واضح بالاتر از گروه B یا گروه شم بود، (22.5میلی متر در مقابل غیر قابل اندازه گیری) بر طبق مطالعه ما، بهترین محل برای کاشت قطعات اندومتر، هر 2 تخمدان و زیر پوست بوده پاتولوژی اندومتریوز در رت ماده مشابه انسان می باشد.
نتیجه گیری: رت ها مدل خوب برای ارزیابی بیماری اندومتریوز می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Induction of endometriosis with implantation of endomertiotic fragments in female ratsAbstract:

Problem: As a model to examine the pathophysiology of endometriosis, we have done surgically Induce the disease in the rat by auto trans planting endometrial implants to the peritoneum, near ovaries and subcutaneous.
Female rats (n=20) were randomly assigned to two group. Group A= 6 uterine squares sutured to the peritoneal cavity, near ovaries and subcutaneous. group B= sham-operated controls that fat tissues sutured to the same places. After 2 months controlling Esterous cycle in the Rats, the sizes and histology of endometrial implants were evaluated.
Results: In group A In all of cases sever adhesions were observed and Mean diameter of implants were significantly higer than the sham group= (22.5mm versus not detected).
Depond on our study, the best places for implantation of uterine implants were in both ovaries and subcutaneous.
The pathology of endometriosis in rat was similar to human’s.
Conclusion: Rats are good models for evaluation of endometriosis.Keyword(s):