نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه مدل ژئوشیمیایی انتقال پهنه بندی خطر آلودگی های زیست محیطی ناشی از توده های نفوذی گرانیتوئیدی در منطقه اهرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خضری مرتضی (مسئول طرح)
خدایی کمال (همکار طرح)
شهسواری علی اکبر (همکار طرح)
یوسف زادی مرتضی (همکار طرح)
هاتفی راحله (همکار طرح)
مدبری سروش (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1388

کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی

خروجی طرح: 

امکان بهره برداری از نتایج حاصل توسط محیط زیست و بهداشت و درمان.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این پژوهش ابتدا پایگاه اطلاعاتی GIS ساماندهی گردید. سپس مناطق هدف مشخص شده مورد بررسی صحرایی قرار گرفته و از توده های نفوذی گرانیتوئیدی، منابع خاک و آب و پوشش گیاهی نمونه برداری صورت گرفته است. نمونه ها مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته و غلظت های عناصر در نمونه های سنگ، خاک و گیاه نسبت به میانگین غلظت عناصر و هم چنین نمونه شاهد و غلظت عناصر در آب نسبت به مقادیر استاندارد تعریف شده برای آب قابل شرب از طریق محاسبه شاخص تمرکز مقایسه شده است. بررسی شاخص تمرکز عناصر در نمونه های سنگ نشان دهنده وجود آنومالی هایی از عناصر مولیبدن، آنتیموان، سلنیوم، مس، آرسنیک و روی در توده های نفوذی گرانیتوئیدی منطقه است. بنابراین آلودگی های زمین زاد این عناصر از منشاء توده های نفوذی در محیط زیست پیرامون قابل انتظار است. بررسی شاخص تمرکز عناصر در خاک نیز نشان دهنده آنومالی ها یا آلودگی هایی از همین عناصر بوده است، و به عبارت دیگر ارتباط مستقیمی بین تمرکز عناصر در توده های نفوذی گرانیتوئیدی و خاک دیده می شود. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر گرفتن پارامترهای دخیل در ایجاد آلودگی و نحوه پردازش آنها، می توان به مدلی در زمینه نحوه تاثیر توده های نفوذی گرانیتوئیدی در ایجاد یا افزایش آلودگی های شیمیایی زیست محیطی دست یافت. مطابق این مدل، توده های نفوذی گرانیتوئیدی از طریق زون های دگرسانی گرمابی و به دنبال آن زون های دگرسانی سوپرژن، می توانند آلودگی های شیمیایی در محیط پیرامون خود ایجاد نمایند. بنابراین درصورت نبود رخنمون زون های دگرسانی گرمابی و سوپرژن، آلودگی های احتمالی شیمیایی زیست محیطی را نمی توان به توده های نفوذی گرانیتوئیدی نسبت داد.گرانیتوئید، اهر، آلودگی زیست محیطی، مدل ژئوشیمیایی

 
 
Title:

Geochemical modeling of environmental chemical pollutions rising from Granitoid Intrusions and mapping potentially hazardous areas: AharAbstract:

Keyword(s): Granitoid, Ahar, Environmental pollutions, Geochemical model