نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان بقای 5 ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی یک سال تقویمیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مطالعه ای به منظور بررسی میزان بقای 5 ساله بانوان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی شهر تهران انجام شد. صد و شصت و هفت بیمار مبتلا به سرطان پستان که در طی سال تقویمی 1376 در مراجعه به مرکز فوق تشخیص ابتلا به سرطان پستان در آنها مورد تایید گزارش آسیب شناسی بود، وارد مطالعه شدند. متوسط سنی بیماران 47.2 با انحراف معیار 13.5 سال بود.
در پی گیری نمونه مورد مطالعه از نظر بقای 5 ساله دستیابی به 39 مورد از بیماران امکان پذیر نبود. به این ترتیب اطلاعات مربوط به 128 بیمار مورد تحلیل آماری قرار گرفت. پس از پیگیری 5 ساله مشخص شد که 79 بیمار زنده و 49 مورد فوت شده اند. بیشتر بیماران در زمان تشخیص در مرحله پیشرفته بیماری (مراحل III
وIV) بودند.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان بقای 5 ساله 62 درصد است (SEM=0.04). با استفاده از مدل رگرسیون Cox پس از همخوان نمودن متغیرهای سن تشخیص بیماری، درمان اولیه انجام شده (برداشت کامل بافت پستان، جراحی نگهدارنده بافت پستان و درمان  کمکی) و مرحله بیماری، مشخص شد بیمارانی که درمان کمکی دریافت کرده اند بیشتر در خطر مرگ بوده و از میزان بقای کمتری برخوردار بوده اند (HR=4.6, 95% CI2.2-9.4, P=<0.0001). متغیر های سن بالاتر و مرحله بالاتر بیماری نیز نسبت خطر بیشتری را با میزان بقا نشان  دادند، اگر چه از نظر آماری معنی دار نبودند. به طور کلی یافته های مطالعه نشان می دهد که میزان بقا در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران نیاز به بهبود دارد. همچنین به نظر می رسد که تشخیص زودرس و درمان مناسب تر بیماری با به کار بردن پروتکل های درمانی معتبر در بهبود میزان بقا در بانوان مبتلا به سرطان پستان در ایران نقش موثری را ایفا نماید.

 
 
Title:

Five- year survival in Iranian breast cancer patients: a prospective studyAbstract:

Objective(s): To examine survival rate in Iranian breast cancer patients.
Material & Methods: One hundred and sixty- seven breast cancer patients diagnosed at 1997 were entered into the study and followed up for five years.
Results: The mean age of patients at diagnosis was 47.2 (SD=13.5) ranging from 24 to 81 years. In all 39 patients were lost in the follow- up period. This led to analysis of data for the 128 remaining patients. Of these at five years 79 patients were alive and 49 patients were dead. Most patients (61%) presented with advanced disease (stage III, n=42 and stage IV, n=36). The remaining 39% had stag I (n=10) or stage II (n=40) breast cancer. Using the life table analysis the overall 5-year survival rate was found to be 62% (SEM=0.04) In addition, after adjustment for age at diagnosis, initial treatment (mastectomy, breast conserving surgery, and neo-adjuvant therapy), and disease stage, using The Cox’s regression model, it was found that receiving neo-adjuvant therapy as initial treatment was an independent predictor of poorer survival (Hazard ratio= 4.56, 95%CI=2.20 to 9.044, P<0.0001). The other variables (older age and late stage disease) although showing a higher hazard rate were not significant.
Conclusion: The study findings suggest that overall survival rate in Iranian breast cancer patients stands between western and eastern European countries and needs to be improved. It seems that early detection and better management using standard guidelines could contribute considerably to improved survival in women who are experiencing breast cancer.Keyword(s):