برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ماخذشناسی توصیفی منابع موجود در زمینه جهانی شدن و اقوام در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی علوم سیاسی

پژوهشگران: 
نساج حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

این پژوهش به بررسی منابع مربوط به جهانی شدن و قومیت در ایران پرداخته است. همانگونه که مشاهده شد پژوهش های صورت گرفته در موضوع رابطه جهانی شدن و قومیت و بررسی نحوه تاثیر و تاثر قومیت در ایران از فرآیند جهانی شدن بسیار اندک است. لذا این موضوع جدید و بدیع بوده و نیازمند محقق و پژوهشگری توانمند است که بتواند خلاءهای موجود را مورد بررسی قرار دهد.
برخی از پیشنهادات به پژوهشگر این حوزه عبارتند از
:
در این زمینه به مبانی تئوریک توجه چندانی نمی شود. اما ضروری است پژوهشگر این حوزه از ابتدا رهیافت نظری خود را انتخاب کند
.
دوم آنکه شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را در نظر بگیرد
.
سوم توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر یک از اقوام ایرانی است. به عنوان مثال نوع و نفوذ مذهب در هر یک از این اقوام متفاوت است
.
چهارم دستیابی و گردآوری داده های اجتماعی مناسب است. زیرا آمار رسمی و دقیقی از تعداد اقوام ایرانی منتشر نشده است
.
پنجم آنکه محقق بایستی به تغییر مفاهیم و تعاریف به ویژه هویت قومی نیز توجه نشان دهند
.
ششم توجه به یکی از رویکردهای جدیدی که در عرصه جهانی در حال رشد و نمو است و آن ارج نهادن و تکریم تنوع ها از جمله تنوع قومی است
.
هفتم در پایان طرح مقاله ای افزوده شده که فرضیه نوینی را در مورد رابطه جهانی شدن و قومیت بیان نموده است که می تواند به عنوان فرضیه طرح بعدی استفاده شود.کلیدواژگان: جهانی شدن، قومیت، اقوام، هویت قومی، ایران

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):