برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

یافته های سونوگرافی در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان با نمای ماموگرافی متراکمگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نجفی معصومه (مسئول طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
کاویانی احمد (همکار طرح)
هاشمی عصمت السادات (همکار طرح)
صدیقی ناهید (همکار طرح)
بهشتیان تکتم (همکار طرح)
فنونی لادن (همکار طرح)
سعادت سهیل (همکار طرح)
باقری طوبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه و اهداف: در حال حاضر ماموگرافی روش استاندارد جهت غربالگری سرطان پستان می باشد اما این روش در مواردی که تراکم بافت پستان در ماموگرافی بالا است حساسیت کمی دارد.
این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی سونوگرافی در بیمارانی که در ماموگرافی نمای متراکم دارند انجام شده است.
روش تحقیق: مطالعه به صورت آینده نگر و بر روی 592 زن مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان انجام شده است. کلیه بیماران، معاینه بالینی طبیعی داشته و در ماموگرافی نمای پستان متراکم با درجه تراکم
II تا IV بوده است اما هیچ یافته غیرطبیعی در ماموگرافی نداشته اند. کلیه بیماران، تحت بررسی با سونوگرافی قرار گرفتند و بر اساس یافته های سونوگرافی طبق پروتکل طرح تحت پیگیری روتین، تکرار سونوگرافی 6 ماه بعد و یا نمونه برداری از ضایعه قرار گرفتند.
یافته های پژوهش: 592 بیمار با میانگین سنی
42.3 سال تحت بررسی قرار گرفتند. %16.6 از آنان سابقه خانوادگی مثبت سرطان پستان داشتند. در %57.5 بیماران سونوگرافی طبیعی گزارش شد. در %12.6 افراد،‌ فقط کیست ساده یا اکتازی مجاری دیده شد که نیاز به اقدام خاص نداشت. در 11 بیمار ضایعه نامعین یا مشکوک به بدخیمی یافت شد که در هیچ مورد بد خیمی وجود نداشت. %29.9 از افراد به دلیل یافته های سونوگرافی تحت اقدامات اضافه تر از جمله تکرار سونوگرافی به فاصله 6 ماه،‌ انجام FNA و یا بیوپسی باز قرار گرفتند. تشخیص نهایی در کلیه بیماران ضایعات خوش خیم بوده است و هیچ موردی از سرطان یافت نشد.
نتیجه گیری و توصیه: با توجه به یافته های فوق در حال حاضر نمی توان توصیه ای در مورد استفاده روتین از سونوگرافی در بیماران با نمای ماموگرافی متراکم و با خطر معمولی ابتلا به سرطان پستان ارایه داد. توصیه می گردد کارآیی سونوگرافی در گروه های پرخطر از نظر سرطان پستان در مطالعات بعدی بررسی گردد.کلیدواژگان: ماموگرافی، سونوگرافی، سرطان پستان، غربالگری

 
 
Title:

Sonography findings in patients with dense breast in mammographyAbstract:

Objective: Mammography is the standard method of breast cancer screening but it has limitations in the diagnosis of breast cancer in mammographically dense breast. The aim of this study was to evaluate the value of sonography in the diagnosis of breast cancer in women with dense breast.
Materials and methods: In a prospective study, 592 women referring to Iranian center for breast cancer with normal physical examination and mammogram were evaluated by sonography. All women had mammographic density of grade II-IV the findings of sonography were recorded and the patients were offered routine follow up, report sonography in 6 months or biopsy accordingly.
Results: the study population consisted of 592 women with the average age of 42.3 positive family history for breast cancer was found in 16.6% of the study population. Sonography was normal in 57.5% of patients. Simple cyst or duct ectasia were diagnosed in 12.6% of patients. 29.9% of patients had findings on sonography which needed further evaluation by repeat sonography in 6 months, FNA or open biopsy. All these patients had benign lesions and no cancer was found.
Conclusions: Regarding the above findings. There is no evidence supporting the routine use of sonography in normal risk women with dense breast. More studies in special high risk subgroups are recommended.Keyword(s): Mamography, Sonography, Breast Cancer, Screening