نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه روش های متداول و نوین در تخمین عمق با استفاده از روش های ژئوفیزیکی میدان پتانسیلگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکتشاف نفت

پژوهشگران: 
نجاتی کلاته علی (مسئول طرح)
زمان زاده سیدمحمد (همکار طرح)
سردار هادی (همکار طرح)
گنجی ایمان (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

تخمین عمق بی هنجاری های میدان پتانسیل یکی از مهمترین پارامترهای ژئوفیزیکی است که از تفسیر داده های ژئوفیزیکی استخراج می شود. به دلیل وجود بی هنجاری های تداخلی و وجود بی هنجاری های سطحی و نویز بالای ناشی از آنها تخمین عمق با استفاده از داده های میدان پتانسیل به دقت و تجربه بالایی در زمینه زمین شناسی نیاز دارد.
روش های زیادی به منظور تخمین عمق در گرانی و مغناطیس وجود دارد که برخی از آنها نیاز به اعمال نظر مفسر به صورت مستقیم در روند تفسیر دارند و برخی از آنها اصطلاحاً روش های اتوماتیک هستند که در آنها نیاز کمتری به اطلاعات اولیه از ساختار زمین شناسی می باشد. روش های ارائه شده هم در حیطه مکان و هم در حیطه عدد موج قابل بحث می باشند.
روش های سریع و قدیمی تر که در آنها نیاز به محاسبات عددی و رایانه ای کمتری وجود دارد، تحت عنوان روش های کلاسیک دسته بندی می شوند. در این روش ها با استفاده از تقریب های ساده و استفاده توامان از داده های میدان پتانسیل و گرادیان های آن به مطالعه خصوصیات عمقی بی هنجاری هایی پرداخته می شود. در فضای عدد موج روش معروف چگالی انرژی یا
Power Spectrum به عنوان یکی از بهترین روش ها در زمینه تخمین عمق شناخته شده است. بعلاوه باید اشاره کرد که از معادلات و روش اویلر یاEULDPH  و روش MDS یا تفسیر به کمک نقاط معادل چشمه در تخمین پارامترهای عمقی بی هنجاری ها استفاده می شود. روش های ارایه شده به گونه ای انتخاب شده  و در این گزیده مطالعه شده اند که خواننده امکان نوشتن برنامه عددی و بدست آوردن نتایج کمی از روش ها را داشته باشد.تخمین عمق، روش Euler Deconvolution، روش MDS، روش Power Spectrum، حوضه رسوبی، گسل

 
 
Title:

Study of Conventional and New Methods in Geophysical Depth Estimation by Using Potential FieldAbstract:

Depth of anomalies sources is an important parameter in geophysical interpretation. Interfering anomalies and high level noise due to superficial anomalies is the main problem for interpretation of potential field data, so high precision needs to interpret potential field data (gravity and magnetic field).
Quantitative result for depth interpretation can be obtain either space or wave number domain. In this work, we have focused on description of these two domains and representing related famous methods.
All classical methods of depth estimation and some simplified and practical formulas related to different condition of anomalies were introduced. One of the most famous method in depth estimation is density energy spectrum in wave number domain. In this method Fourier transform is improved by using Filon transfom. Euler equation and well known EULDPH method for depth automatic interpretation and a new method base on equivalent source points all are discussed in this work. Technical points and abilities of this method have been discussed too.Keyword(s): Depth estimation, MDS Method, Power Spectrum, faults, Sedimentary Basin