نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی رنگدانه های طبیعی و منابع میکروبی تولید آنها در صنایع غذایی و مصارف خوراکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
ذاکری علی (مسئول طرح)
جعفری جید عباس (همکار طرح)
بایگان عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تعین اولویت های پژوهشی در زمینه تولید رنگ های میکروبی از جمله رنگ های زرد، نارنجی و قرمز و رنگ های طبیعی از منابع گیاهی و حیوانی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

رنگهای غذایی نقش بسیار مهمی را در بهبود و هرچه بهتر شدن خصوصیات و زیبایی مواد غذایی ایفا می نمایند. تا قبل از پیدایش اولین رنگ مصنوعی در سال 1856 توسط ویلیام پرکینز بشر تنها از رنگهای استخراج شده از گیاهان، حیوانات و مواد معدنی به عنوان رنگدانه های غذایی استفاده می کرد. بعد از آن با توجه به خواص برتر رنگهای مصنوعی به علت مقدار رنگ، ثبات مناسب و قیمت پایین تولید رنگهای مصنوعی نسبت به رنگهای طبیعی، استفاده از آنها در محدوده وسیعی توسعه یافت. متأسفانه با توجه به آزمایشات دقیق انجام شده و امکان وجود مواد سمی در برخی از رنگهای مصنوعی استفاده از آنها را در مواد غذایی با محدودیت مواجه نموده است. در مقابل برای رنگهای طبیعی خوراکی آزمایشاتی با وقت کمتری مورد نیاز است و افزایش تقاضا برای افزودنیهای رنگی به همراه افزایش آگاهی برای حفظ سلامتی، تولید کنندگان صنایع غذایی را به سمت استفاده از رنگهای طبیعی سوق داده است.
به علت تنوع زیاد کاربرد رنگهای طبیعی در مواد غذایی در این گزارش به بررسی و کاربرد رنگهای طبیعی استخراج شده از منابع گیاهی، حیوانی و میکروبی که در حال حاضر در مواد غذایی استفاده می شوند پرداخته
شده است.رنگهای غذایی، رنگ، رنگدانه های میکروبی، رنگدانه های گیاهی، رنگدانه های طبیعی

 
 
Title:Abstract:

Food colorants play a very important role in enhancing the aesthetic appeal of food. Until the discovery of the first synthetic dye in 1856 by willian perkins, mankind had been relying on pigments extracted from plants, animals, and minerals as food colorants. Since than, due to the superior properties of synthetic dyes with respect to tinctorial strength and stability as weel as their easy availability and low cost, synthetic dyes are used more extensively than the natural extracts in the coloring of food.
Unfortunately, stringent safety tests required for the synthetic food colorants have led to the prohibition of some of the synthetic colors infood due to the discovery of possible toxic substances in them. on top of that, the less stringent test necessary for the use of natural colorants and the increase in the demand for natural ingredients by increasing health conscious cousumers have led food manufactures to take another look into the use of natural colorants.
Due to the vast diversity of naturally occurring pigments that are suituble for use as food colorants, this project will focus on application and production of natural food colornts that are of plant sources, Animal sources and Microbial sources and which are being used at this moment.Keyword(s): food colorants, pigment, Microbial colorant, plant colorants, Natural colorants