برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اسانس های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

پژوهشگران: 
یوسف زادی مرتضی (مسئول طرح)
کریمی فرح (همکار طرح)
زینالی امینه (همکار طرح)
سنبلی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

اسانسها ترکیباتی فراری هستند که از گیاهان معطر بدست می آیند. این ترکیبات جزء متابولیت های ثانویه قرار می گیرند. در طبیعت اسانسها نقش مهمی در حفاظت از گیاهان در غالب خصوصیات ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد قارچی، دفع کنندگی حشرات و... دارند. در این تحقیق آنالیز شیمیایی و خواص ضد میکروبی به همراه سمیت سلولی اسانسهای گیاهان معطر استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. گیاهان در مرحله گل دهی جمع آوری و اسانسهای آنها به روش تقطیر در آب جمع آوری و بوسیله دستگاههای GC و GC-MS مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین خواص ضد میکروبی آنها به روش انتشار در دیسک و کمترین غلظت بازدارنده مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اثرات سمیت سلولی آنها بر روی دو لاین سلولی فیبروبلاستی human fetal skin fibroblast (HFSF)و human fetal liver fibroblast (HFLF) مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت 10 گونه گیاهی (Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Tanacetum balsamita, Teucrium polium,Dracocephalum kotschyi, Salvia sclarea, Salvia verticillata, Ziziphora clinopodioides, Nepeta meyeri, Nepataracemosa) که دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و در عین حال سمیت سلولی کمی داشته اند، معرفی گردیدند. از بین این 10 گونه 7 گونه متعلق به خانواده نعنائیان و سه گونه متعلق به خانواده کاسنی می باشند. از خانواده چتریان به علت داشتن سمیت سلولی بالا گونه ای معرفی نشده است. از بین این گونه های پیشنهادی دو گونه Achillea millefoliumوDracocephalum kotschyi علاوه بر داشتن خواص ضد باکتری و ضد قارچی، سمیت سلولی خیلی کمی نیز دارند.کلیدواژگان: اسانس ها، ضد میکروبی، سمیت سلولی، استان تهران

 
 
Title:

Study of antimicrobial essential oils from native plants of Tehran provinceAbstract:

Essential oils are volatile, natural, complex compounds formed by aromatic plants as secondary metabolites. In nature, essential oils play an important role in the protection of the plants as antibacterials, antivirals, antifungals, insecticides and also against herbivores. They also may attract some insects to favour the dispersion of pollens and seeds, or repel undesirable others.
Present study describes the results of our study on the chemical composition, cytotoxicity and antimicrobial activity of the essential oils from aerial parts of aromatic plants which collected from province of Tehran. The aerial parts of plants were collected at full flowering stage. The essential oils were isolated by hydrodistillation and analyzed by combination of capillary GC and GC-MS.Antimicrobial activity of the essential oils according to the disc diffusion method and MIC values and in vitro toxicological study based on the MTT cytotoxicity assay on human fetal skin fibroblast (HFSF) and human fetal liver fibroblast (HFLF) cell lines were investigated. In final, ten plant (Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Tanacetum balsamita, Teucrium polium, Dracocephalum kotschyi, Salvia sclarea, Salvia verticillata, Ziziphora clinopodioides,Nepeta meyeri, Nepata racemosa) which showed significant antibacterial as well low cytotoxic activities were peresentation. Seven plants belong to labiatae family and three plants belong to Asteraceae family, because umbelliferae family showed high cytotoxicity activity not reported any plant. Between reported plants Achillea millefolium and Dracocephalum kotschyi showed antibacterial and antifungal activity with low cytotoxicity.Keyword(s): essential oils, antimicrobial, cytotoxicity and province Tehran