نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی استقرار و اثربخشی فاز اول اجرای برنامه ارایه خدمات یائسگی به زنان 60 – 45 ساله ایرانی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های پایلوت برنامهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
مفتون فرزانه (مسئول طرح)
پسته ای سیدخلیل (همکار طرح)
رباب علامه مطهره (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
عابدینی مهران دخت (همکار طرح)
کاظم زاده محمد (همکار طرح)
آگاه رضا (همکار طرح)
مدبر محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

اجرای آزمایشی برنامه سلامت زنان میانسال (60ـ45 ساله) در سال 1387 توسط ادراره میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی سفارش داده شد. اهداف مورد مطالعه در این طرح شامل تعیین وضعیت استقرار برنامه، مقبولیت برنامه از دیدگاه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات، وضعیت ثبت داده ها و موانع اجرایی برنامه است. به منظور دستیابی به این اهداف 7 طرح اختصاصی طراحی شدند. طبق اطلاعات مراکز مربوط به برنامه، 92 درصد از ارائه دهندگان خدمات در این مراکز آموزش مربوط به این برنامه را گذرانده بودند. وضعیت تجهیزات و امکانات مطلوب بوده است. در 35 درصد مراکز آزمایشگاه وجود داشته است که نیمی از آنها امکان انجام تمام آزمایشات عمومی را داشته اند. در 70 درصد مراکز داروخانه وجود داشته است که 65 درصد آنها دارای قرارداد بیمه بوده اند. طبق نظر گیرندگان خدمات پوشش ارائه خدمات و انجام فرایندهای مربوط به برنامه در اغلب موارد بیش از 92 درصد بوده است. در زمینه تغذیه و فعالیت بدنی به ترتیب 93 و 89 درصد اظهار نموده اند که آموزش داشته اند. در مورد شاخص های پاسخگویی بیشترین فراوانی مقبولیت در زمینه احترام مناسب و پاسخگویی به سوالات است که به ترتیب 99 و 96 درصد است. حدود 94 درصد زمان رسیدن به مرکز را مطلوب ذکر کرد ه اند ولی در مورد زمان انتظار برای ویزیت ماما 82 درصد و برای ویزیت پزشک 80 درصد است. حدود 83 درصد ذکر نموده اند که نیاز به مراجعه بعدی دارند و 96 درصد ذکر نموده اند که مراجعه خواهند کرد.
88 درصد از ارائه دهندگان برنامه را در ارتقای آگاهی گروه هدف، 79 درصد در پیشگیری از عوارض یائسگی و 74 درصد در درمان عوارض دوران یائسگی، موثر داشته اند.
در زمینه ثبت اطلاعات مراجعین گروه هدف در فرم های مربوط، ثبت مشخصات فردی، شرح حال دارویی، وضعیت شیوه زندگی (تغذیه و فعالیت بدنی) و شرح حال باروری غالبا بیش از 90 درصد است.
مسایل اجرایی برنامه نیز در دو بخش برنامه ای و فرابرنامه ای مورد مطالعه قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):