نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود زنان 60 – 45 سال قبل از ارایه خدمات یائسگی در دانشگاه های پایلوت برنامه به عنوان بخش قبل از مداخله پروژه ارزشیابی استقرار و ارزیابی اثربخشی برنامه ارایه خدمات یائسگیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
مفتون فرزانه (مسئول طرح)
رباب علامه مطهره (همکار طرح)
پسته ای سیدخلیل (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
کاظم محمد (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
عابدینی مهران دخت (همکار طرح)
کاظم زاده محمد (همکار طرح)
آگاه رضا (همکار طرح)
مدبر محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

زنان 45 تا 60 سال از نظر آگاهی: در زمینه های مختص به مسایل دوران یائسگی شامل مشخصه اصلی یائسگی، علایم جسمانی، عصبی ـ روانی، عوامل موثر بر علایم یائسگی، عوارض یائسگی، علایم پوکی استخوان و استفاده از روش پیشگیری بارداری از 22 تا 43 درصد است. میزان آگاهی در زمینه های عمومی تر نظیر موضوعات تغذیه و فعالیت جسمانی به طور کلی بیشتر است که بین 26 تا 72 درصد است که به نظر می رسد وجود سایر برنامه ها نظیر برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون بالا، برنامه دیابت و ... در بالا بودن میزان آگاهی در این موضوعات موثر است. بین سن، تحصیلات، کسب اطلاعات و وضعیت یائسگی با میزان اگاهی ارتباط وجود دارد.
از نظر نگرش: فراوانی نگرش مثبت در موضوعات مختلف مربوط به یائسگی از 26درصد تا 79 درصد متفاوت است. بین تحصیلات و کسب اطلاعات با نگرش ارتباط وجود دارد. بین سن و وضعیت یائسگی با نگرش ارتباط وجود ندارد.
از نظر عملکرد: در زمینه های مختلف، مصرف داروی هورمونی، مراجعه جهت معاینه، تغذیه، فعالیت جسمانی و رعایت توصیه ها از 7 تا 78 درصد متفاوت است.
در زمینه وضعیت پایه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، 2000 زن 45ـ60 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی این افراد، 50.9 سال با انحراف معیار 4.2 است.
میانگین خرده سنجش های کیفیت زندگی به ترتیب وازوموتور، جسمانی، روانی ـ اجتماعی و جنسی عبارتند از 3.41، 2.82، 2.78 و 254 بین سن، قطع قاعدگی و (در مورد افرادیکه قاعده می شوند) تغییرات ایجاد شده در قاعدگی با خرده سنجش های مربوط به کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):