نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) کشورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
شریعتی بتول (همکار طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
پیله رودی سیروس (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مدل جامع برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی با هدف تهیه مدل برآورد متناسب با نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. این مدل با فراهم نمودن ابزاری مناسب برای برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی «مورد نیاز» و «موجود» در زمان «حال» و «آینده» کشور تحلیل وضعیت نیروی انسانی گروه پزشکی در حال و آینده را امکان پذیر می سازد. از این طریق می توان تعداد پذیرش دانشجو در رشته های مختلف گروه پزشکی را تعیین نمود، امکان پذیری اجرای برنامه های بهداشتی ـ درمانی را از بعد نیروی انسانی تحلیل کرد و اطلاعات لازم برای سیاستگذاری مناسب در توزیع بهینه نیروی انسانی را فراهم آورد.
به منظور طراحی مدل جامع برآورد در ابتدا مبانی نظری برآورد نیروی انسانی با هدف شناسایی حوزه های مختلف برآورد نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن از طریق مطالعه کتابخانه ای و بانک های اطلاعاتی انجام شد. در مرحله بعد تجربیات ملی و بین المللی در زمینه برآورد نیروی انسانی جمع آوری و مطالعه شد. انواع روش ها و مدل های موجود برآورد در این مرحله شناسایی شدند. اطلاعات جمع آوری شده تحلیل شده؛ حوزه های کاربردی، ویژگی ها و محدودیتهای مدل های مختلف برآورد، تعیین و این مدل ها طبقه بندی شدند. هم چنین کاربرد مدل های مختلف برآورد نیروی انسانی متناسب با وضعیت های مختلف نظام های ارایه دهنده خدمات بهداشتی ـ درمانی تعیین شدند. در مرحله آخر بر اساس دستاوردهای مراحل قبل و هم چنین عوامل موثر بر هر یک از حوزه های برآورد و وضعیت سیستم ارایه خدمات بهداشتی ـ درمانی کشور مدل پیشنهادی با نام «مدل جامع برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی» طراحی شد.
در حیطه های مختلف کاربرد مدل جامع برآورد از رویکردهای متفاوتی استفاده شده است. رویکرد / رویکردهای به کار گرفته شده در هر یک از حیطه های کاربردی مدل و تمامی متغیرهای موثر تعریف شده و نحوه محاسبه هر یک از آن ها توضیح داده شده است. مراحل اجرای مدل به طور کلی و به تفکیک و در هر یک از رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی به طور تفصیلی مشخص شده است
.مدل جامع برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی، نیروی انسانی گروه پزشکی، مدل برآورد نیروی انسانی، عرضه نیروی انسانی گروه پزشکی، نیروی انسانی گروه پزشکی مورد نیاز

 
 
Title:

Design a model for estimating medical workforce in IRANAbstract:

The Holistic Model for Estimating Medical Workforce (HMEMW) was designed with regard to the characteristics of the Islamic republic of Iran's health system.
This model with estimating required and exist medical workforce in preset and future, is a suitable tool for analyzing medical workforce situation in present and future. By this mean, it could be estimated the number of required medical school enrollees, asses possibility of doing health programs from workforce view, and provide information for appropriate policy making about distribution of workforce through the country.
For designing the HMEMW at first, theoretical fundamentals of workforce were studied for detecting different areas and effective factors of workforce estimating. In the next step, documents of national and international experiences about workforce estimating were gathered and studied. In this step different existing of estimation's workforce methods and models in this field were detected. Recognized models classified with regarding to their application, characteristics and limitation. Then appropriate model for each kind of health care delivery systems was defined.
In final step the HMEMW was designed according to the findings of previous steps, effective factors in each area of workforce estimatinge and situation of Iran health care system.
Different approaches were used in different areas of the model.
These approaches and all the effective parameters in each areas of the model's application were defined and methods of calculating of these parameters were explained. The steps of model's accomplishment completely designed in general and in each group of medical workforce consist of medical, dentistry and pharmaceutics.Keyword(s): Holistic Model for Estimating Medical Workforce, Medical Workforce, Workforce Estimating Models, Supply Medical Workforce, Requirement Medical Workforce