نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تیپ شخصیتی دانشجویان دختر سال اول پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و علوم دانشگاه تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

نیروی انسانی مهمترین منبع از بین منابع مورد استفاده مدیران است. استفاده بهینه از نیروی انسانی نقش بسزایی در پیشبرد برنامه ها و دستیابی هرچه بیشتر و بهتر به اهداف آنها دارد. انتخاب مناسب افراد برای مشاغل عامل مهمی در افزایش بهره وری است.
سنجش تیپ شخصیتی افراد می تواند از دو نظر کلی گزینش و تربیت شغلی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج بررسی خصوصیات شخصیتی و ویژگی های شغلی یا رشته تحصیلی می توان روش هایی برای سازگار کردن فرد به منظور پذیرش نقش اتیه خود طراحی و استفاده نمود.
تعیین منجنی توزیع نرمال تیپ شخصیتی دانشجویان از نظر وجود یک مقیاس پایه برای راهنماییهای تحصیلی، تربیت شغلی و طراحی مراقبتهای حمایتی از آنان ضروری است.
برای پاسخگویی به این ضرورت در ابتدا باید جمعیت هدف به خوبی مشخص گردد. در راستای شناسایی این جمعیت این پژوهش با فرضیه همگونی تیپ شخصیتی دانشجویان در هر رشته دانشگاهی و تفاوت تیپ شخصیتی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی طراحی و اجرا گردیده است.
نوع مطالعه مقطعی (Cross Section) است. این مطالعه به صورت سرشماری روی 33 نفر دانشجوی دختر پزشکی سال اول دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 32 دانشجوی دختر سال اول دو رشته زیست شناسی و میکروبیولوژی دانشکده علوم دانشگاه تهران انجام شده است. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه خود ایفا(Self – administered) با استفاده از آزمون شخصیتی برن رویتر انجام شده است. مقایسه نتایج با آزمون t و در نظر گرفتن خطای نوع اول 5% اختلاف معنی داری را بین میانگین های دو گروه تحت مطالعه در هیچ یک از جنبه های شخصیتی نشان نداد. در واقع فرضیه تحقیق رد شد.
تکرار بررسی های مشابه این بررسی در بین 1 دانشجویان رشته های دانشگاهی مختلف برخاسته از یک رشته دبیرستانی 2 دانشجویان رشته های برخاسته از رشته های دبیرستانی مختلف می توان فرضیه های همگونی تیپ شخصیتی دانشجویان برخاسته از یک رشته تحصیلی دبیرستانی و همگونی تیپ شخصیتی جمعیت دانسجویی کشور را مورد بررسی قرار دهد.
از طرف دیگر در صورت وجود اختلاف معنی داری بین جنبه های شخصیتی دانشجویان مورد بررسی پس از فارغ التحصیلی می توان احتمال داد عامل این اختلاف در روند آموزش آنان است.
در این صورت با مطالعه نحوه آموزش دانشجویان در هر یک از این رشته ها می توان عوامل موثر بر ایجاد ویژگیهای شخصیتی خاص را تعیین و از آنها در تربیت شغلی افراد استفاده نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):