نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مطالعات صورت گرفته در رابطه با بیماریهای عروق کرونر و هیپرکلسترولیما در ایران و جهان و نقش پیشگیری در آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
مفتون فرزانه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1378

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در این پروژه، تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی بخصوص در زمینه هیپرکلسترولمیا بررسی شد، این تحقیقات شامل مقالات داخل و خارج کشور، پایان نامه های تخصصی از طریق کتب ـ مجلات و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها، اینترنت بدست آمده است، می باشد.
با توجه به اینکه تحقیقات، به صورت مستدل نقش پیشگیری را هم به صورت اولیه و هم به صورت ثانویه در کاهش بیماریهای قلبی _ عروقی را نشان داده است یکی از اهداف مهم این تحقیق  آموزش اقدامات پیشگیری است که البته با توجه به اینکه هرچه سن کمتر باشد این آموزشها نقش بارزتری ایفا می کند. از اهداف دراز مدت در این زمینه، فراگیر کردن اقدامات و پیشگیری در جامعه و در سنین بسیار پایین حتی خردسالی و سنین دبستان می باشد که از پیشنهادات این طرح، طرح ریزی بررسیهای مداخله ای در جمعیت ایرانی و نیز طرح ریزی برنامه آموزشی در سطوح مختلف سنی است. امری که در یکسری کشورها سالهاست شروع شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):