نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ترجمه و تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع (QOLIE-31-P)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
تقا منصوره (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
وحدانی نیا مریم سادات (همکار طرح)
ابراهیمی فریبا (همکار طرح)
دارابی لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خروجی طرح: 

ـ روان سنجی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع QOLIE-31-P، ارائه شده به صورت پوستر در ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران، آبان 1388
ـ بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت در مبتلایان به صرع، ارائه شده به صورت سخنرانی در ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران، آبان 1388


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مقدمه و اهداف: بیماری صرع بیماری مزمن و شایعی در همه سنین و در هر دو جنسیت است. با توجه به آثار این بیماری بر سلامت افراد، بررسی کیفیت زندگی در این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که در ایران ابزاری برای اندازه گیری کیفیت زندگی وابسته به سلامت برای بیماران مبتلا به صرع وجود نداشت، این مطالعه اقدام به بررسی پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد بین المللی QOLIE-31-P نمود.
روش تحقیق: پس از ترجمه نسخه انگلیسی ابزار، پرسشنامه فارسی در مطالعه ای پیش آزمون شد. این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و کیفیت زندگی را در 7 بعد اندازه می گیرد: نگرانی از تشنج، سلامت روحی، انرژی/ خستگی، عملکرد شناختی، اثرات دارویی، عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی کلی. امتیاز کل نیز از جمع امتیاز های ابعاد بدست می آید. محدوده امتیاز ها از 100-0 بوده و امتیاز بالاتر نشان دهنده وضعیت بهتر فرد در هر بعد است. سپس گونه نهایی ابزار در بیماران مبتلا به صرع 18 سال و بالاتر که به بخش الکتروانسفالوگرافی بیمارستان سینا (دانشگاه علوم پزشکی تهران) طی مدت 6 ماه مراجعه می کردند بکار برده شد. پایایی ابزار با روش تحلیل همخوانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و آزمون روایی با استفاده از روش تحلیل مقایسه گروه های شناخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت
.
نتایج: در مجموع 76 بیمار با میانگین سنی 30.6 (=12.2 انحراف معیار) سال و متوسط سال های تحصیل 9.9 (=4.2 انحراف معیار) مطالعه شدند. تحلیل پایایی نشان داد بجز دو مقیاس «اثرات دارویی و عملکرد اجتماعی» (آلفا به ترتیب 0.51 و 0.65)، سایر مقیاس ها حداقل ضریب استاندارد پایایی در محدوده 0.71-0.89 را داشتند. آزمون روایی نشان داد گونه فارسی ابزار QOLIE-31-P قادر به افتراق زیر گروه های بیماران به تفکیک «نوع صرع و تعداد حملات صرع طی ماه و سال گذشته» است. مبتلایان به صرع کانونی و بیمارانی که حملات بیشتری را طی ماه و سال گذشته تجربه کرده بودند میانگین امتیاز کمتری در تمامی ابعاد داشته و در بیشتر ابعاد ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج گونه فارسی ابزار استاندارد QOLIE-31-P ابزاری پایا و معتبر برای اندازه گیری کیفیت زندگی وابسته به سلامت در مبتلایان به صرع سنین 18 سال و بالاتر است.

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهرانپایایی، روایی، صرع، کیفیت زندگی، ایران

 
 
Title:

Psychometric properties of the Iranian version of Quality of Life in Epilepsy Inventory 31-ItemAbstract:

Introduction and objectives: Epilepsy is a common chronic disease at all ages and in both sex. Quality of life in epileptic patients is of utmost importance. This study investigated the reliability and validity of the Iranian version of Quality of Life in Epilepsy Inventory-31 (QOLIE-31-P).
Research method: The English version was translated into Persian and then it pilot tested. The instrument includes 31 items in 7 domains including: seizure worry, emotional well-being, energy/fatigue, cognitive functioning, medication effects, social functioning and overall quality of life. The scores range from 0-100 with higher score indicating better conditions. The final version of the Persian questionnaire was administered to a sample of epileptic patients 18years old and over referred to the electroencephalography ward in Sina hospital (Tehran University of Medical Sciences) during 6 months. Reliability was estimated using internal consistency (Cronbach's ?) and validity was assessed using known group comparisons.
Results: In all 76 patients were studied. The mean age of the patients was 30.6 years (SD=12.2) and the mean years of their education was 9.9 (SD=4.2). The analysis showed that the domains met the minimum reliability standard, Cronbach's ? coefficient ranging from 0.71-0.89 with the exception of medication effects and social functioning (
a= 0.51 & 0.65). Validity analysis showed that the instrument discriminated well between subgroups of patients that differed in "seizure types, frequency of epileptic attacks in previous month and year". Patients with partial seizure and who experienced higher attacks in preceding month or year, showed lower scores in all scales.
Conclusion: The Iranian version of the QOLIE-31-P is a reliable and valid measure of health-related quality of life in patients with epilepsy.Keyword(s):