نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ترجمه و تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه (SF-36)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد بین المللیSF-36  به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی طراحی وانجام شد. پس از اخذ اجازه لازم بر اساس روش توصیه شده Forward-Backward، پرسشنامه مذکور ترجمه و در مطالعه ای آزمایشی بکار برده شده و پس از اعمال تغییرات لازم، پرسشنامه نهایی در مطالعه ای جمیتی در شهر تهران در افراد سنین 15 سال و بالاتر بکار برده شد.
میانگین سنی پاسخ دهندگان
35.1 سال با انحراف معیار (±16) بوده و بیشترین حجم نمونه مورد مطالعه متاهل بودند (%58). متوسط سالهای آموزش پاسخ دهندگان 10 سال با انحراف معیار  (±4.5)بدست آمد.
آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری «همخوانی داخلی» و آزمون روایی با استفاده از روش «مقایسه گروههای شناخته شده» و «روایی همگرایی» مورد ارزیابی قرار گرفت.
تحلیل «همخوانی داخلی» نشان داد که بجز مقیاس نشاط
(a=0.65) سایر مقیاس های گونه فارسی SF-36 از حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده 0.77 تا 0.9 برخوردارند.
آزمون آماری «مقایسه گروههای شناخته شده» نشان داد که گونه فارسی SF-36 قادر به افتراق زیر گروههای جمعیتی به تفکیک جنس و سن است به این نحو که افراد مسن تر و زنان در تمامی مقیاسها امتیازهای پایین تری را بدست آوردند.
آزمون «روایی همگرایی» به منظور بررسی فرضیات اندازه گیری با استفاده از همبستگی هر سوال با مقیاس فرضیه سازی شده نیز نتایج مطلوبی را بدست داده و تمامی ضرایب همبستگی بیش از مقدار توصیه شده
0.4 بدست آمد (دامنه تغییرات ضرایب 0.58 تا 0.95).
آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی را بدست داد که %65.9 پراکندگی میان مقیاسهای پرسشنامه SF-36 را توجیه می نمود.
در مجموع نتایج نشان میدهد گونه فارسی ابزار استاندارد
SF-36، به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سطح جمعیتی از پایایی و روایی لازم برخوردار است.

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشورکیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، پرسشنامه SF-36، ایران

 
 
Title:

The Short Form Health Survey SF-36Abstract:

This was a large population-based study to develop and validate the Iranian version of the Short Form Health Survey (SF-36) for use in health related quality of life assessment in Iran. A culturally comparable questionnaire was developed and pilot tested. Then, the Iranian version of the SF-36 was administered to a random sample of 4163 healthy individuals aged 15 years and over in Tehran. The mean age of the respondents was 35.1 (SD=16.0) years, 52% were female, mostly married (58%) and the mean years of their formal education was 10.0 (SD=4.5). Reliability was estimated using the internal consistency and validity was assessed using known groups comparison and convergent validity. In addition factor analysis was performed. The internal consistency (to test reliability) showed that all eight SF-36 scales met the minimum reliability standard, the Cronbach's a coefficients ranging from 0.77 to 0.90 with the exception of the vitality scale (a=0.65). Known groups comparison showed that in all scales the SF-36 discriminated between men and women, and old and the young respondents as anticipated (all p values less than 0.05). Convergent validity (to test scaling assumptions) using each item correlation with its hypothesized scale showed satisfactory results (all correlation above 0.40 ranging from 0.58 to 0.95). Factor analysis identified two principal components that jointly accounted for 65.9% of the variance. In general, the Iranian version of the SF-36 performed well and findings suggest that it is a reliable and valid measure of health related quality of life among the general population.Keyword(s): Health status, Iran, Population-based study, Quality of life, The SF-36