نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط سابقه فامیلی ناشنوایی حسی عصبی در کودکان در مراکز پیش دبستانی شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: بهداشت مادر و کودک

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

تشخیص سریع ناشنوایی در کودکان از ناتوانی های گفتاری، عاطفی و اجتماعی آنها جلوگیری می کند. این امر در ماههای اول زندگی امکان پذیر بوده و با شناخت گروه های پر خطر و برنامه ریزی مناسب جهت غربالگری و ارجاع به موقع آنها به ویژه، توسط متخصصین کودکان مقدور است.
طبق مطالعه ای ارتباط بعضی از عوامل خطر با شنوایی حسی – عصبی در 396 کودک زیر 6 سال بررسی شد. گروه مورد، شامل 200 کودک با تشخیص ناشنوایی حسی – عصبی مسقر در مراکز آموزشی ناشنوایان بودند. که با گروه شاهد، شامل 196 کودک انتخاب شده از مهد کودک ها مورد مقایسه قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات مربوط به کودک و مادر از طریق مصاحبه با والدین و تکمیل پرسشنامه انجام شد.
تجزیه و تحلیل چند متغیر لوجیستیک رگرسیون نشان داد عوامل زیر به طور مستقل خطر ناشنوایی حسی – عصبی در کودکان را افزایش داده اند: سابقه فامیلی ناشنوایی
 (Interval 95% Confidence: 5.3–27.2) Odds ratio (OR)= 11.9 نسبت فامیلی والدین (OR=4.1 (2.2-7.4) مصرف داروهای اوتوتوکسیک OR=3.1 (1.4-6.8)، ضربه سر OR=3 (1.001-9.1)، تروما به مادر در دوران بارداری OR=15.9 (1.5-164) بیماری بثوری مادر در دوران بارداری OR=13.8(13.4-136) و زایمان مشکل مادر OR=1.9(1.003).

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):