نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و توزیع وزنی نوزادان و برخ عوامل موثر بر آن در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری استان کهگیلویه و بویر احمدگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: بهداشت مادر و کودک

پژوهشگران: 
گشتاسبی آزیتا (مسئول طرح)
رحیمی فروشانی عباس (همکار طرح)
کامکار مجید (همکار طرح)
واسعی عباس علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقاله ای تهیه و در کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

پژوهش حاضر بر آن است تا توزیع وزنی نوزادان و برخی عوامل موثر بر آن را در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی – درمانی شهری استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1378 بررسی نماید. مادران و کودکان یکی از آسیب پذیرترین قشرها در هر جامعه هستند. بنابراین، توجه به وضعیت سلامت این قشر از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر برنامه های بهداشتی در سطح گسترده سعی در ارتقا بهبود وضعیت سلامت جامعه و به ویژه، بانوان و کودکان داشته اند.
یکی از شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت بهداشتی هر کشور توسط سازمان بهداشت جهانی، شاخص
(Infant Mortality Rate) IMR است. در سالهای اخیر این شاخص در ایران تا حد زیادی بهبود یافته و در حال حاضر 2.3 مرگ های زیر یک سال در ایران را مرگ های دوره نوزادی (بدو تولد تا 28 روزگی) تشکیل می دهند. وزن نوزادان در بدو تولد از مهمترین عوامل موثر بر مرگ های دوران نوزادی است. بنابراین، بررسی و شناخت توزیع وزنی نوزادان و عوامل موثر بر آن برای کاهش عوامل خطر آن و شناخت بیماران پر خطر در کاهش مرگ های دوران نوزادی، نقش اساسی ایفا می کند.
این مطالعه توصیفی – تحلیلی به روش مقطعی است که بر روی 285 نفر از کودکان زیر یکسال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری استان با ثبت همزمان وزن بدو تولد و سایر متغیرهای مستقل برای هر کودک و انجام تحلیل آماری در مراحل بعدی صورت گرفت.
یافته های تحقیق نشان می دهد %88.4 کودکان متولد شده در محدوده وزن طبیعی با میانگین 3354 گرم و %4 کودکان، دچار کم وزنی بدو تولد بوده اند. در بررسی روابط تحلیلی، بررسی های آماری اختلالات میانگین وزن نوزدان بر حسیب سواد و شغل مادر را نشان ندادند. همچنین نسبت کم وزنی در نوزادان دختر نسبت به جنس پسر 5 برابر بود.
متغیرهای که در وزن هنگام تولد نوزاد موثر هستند، با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره بررسی شد. مهمترین متغیرهای بدست آمده به ترتیب اهمیت عبارتند از: سن حاملگی، جنس نوزاد و سطح سواد مادر یافته های مطالعه نشان می دهد انجام بررسی های دقیق تر و کاملتر در مورد اثر جنس نوزاد بر وزن هنگام تولد، اهمیت زیادی دارد. همچنین افزایش سطح سواد بانوان و اثرات قوی آن بر اصلاح رفتار باوری در جامعه را نباید از نظر دور داشت که نیازمند برنامه ریزی در سطح سیاست گذاران ملی و مسوولین اجرایی محلی است. و نیز برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت خدمات مراقبت های دوران بارداری تاثر خود را بر عواقب بارداری و به خصوص کم وزنی حتی در کوتاه مدت نشان خواهد داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):