نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)
ابوالحسنی فرید (همکار طرح)
حریرچی ایرج (همکار طرح)
رضایی سیداحمد (همکار طرح)
رواز کورش (همکار طرح)
ظفرقندی محمدرضا (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
مجدزاده سیدرضا (همکار طرح)
محمدی ناصر (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

طراحی و استقرار نظام ارزیابی از  نیازهای ضروری یک سازمان جهت تعیین میزان دستیابی به اهداف خود است. در راستای نظام بخشیدن به گزارش عملکرد واحد های مختلف دانشگاه به مدیریت ارشد دانشگاه، طرح طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی در سال 82-1381 (به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) انجام شد.
اهداف: اهداف اصلی این طرح عبارتند از  طراحی مدل ارزیابی عملکرد (سطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تدوین معیارهای عملکرد (تدوین شاخص های مورد نیاز و تعیین سئوالات مورد نیاز). قابل ذکر است که سطح ارزیابی در این طرح عبارت از سطح مدیریت ارشد دانشگاه است.
نوع مطالعه: مطالعه از نوع مطالعات عملیاتی
(Operational) است.
زمان و مکان مطالعه: این مطالعه از بهار سال 1381 تا پاییز سال 1382 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام شده است
.
نتایج: نتایج طرح عبارتند از تدوین لیست شاخص های حوزه های مختلف دانشگاه (مورد استفاده جهت تحلیل در سطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تعاریف آنها، طراحی مدل تعالی عملکرد سازمان (به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد آموزش عالی به شیوه خود ارزیابی)، تدوین لیست سوالات مورد نیاز (چک لیست خود ارزیابی) جهت کاربردی کردن مدل تعالی عملکرد دانشگاه و طریقه امتیازبندی آنها، طریقه تفسیر نتایج خود ارزیابی و برنامه پیشنهادی جهت انجام عملیات خود ارزیابی در دانشگاه
.
نتیجه گیری: با توجه به مطالب فوق، شاخص ها و سئوالات ارایه شده در این طرح تحقیقاتی زمانی می توانند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را در دسترس مدیران قرار دهندکه اقدامات دیگری نیز در دانشگاه انجام شوند. در این راستا، پیشنهاداتی جهت رویکرد به تعالی عملکرد دانشگاه به شرح ذیل ارایه می شود
:
نهایی کردن مدل تعالی عملکرد
(Performance Excellence Model)، رویکرد به فرهنگ خودارزیابی در دانشگاه با توجه به مدل تعالی عملکرد دانشگاه، نهایی کردن سیستم امتیاز دهی به سوالات خودارزیابی و تعیین چگونگی تفسیر آنها، طراحی مدل ارتباطی بین برنامه استراتژیک و خودارزیابی، استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات در دانشگاه (Management Information System) و استقرار تکنولوژی اطلاعات جامع در دانشگاه (Information Technology).

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):