نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر پنتوکسی فیلین روی رشد قطعات اندومتر کاشته شده و سلولهای سفید خون و مایع صفاق در رت مادهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

در مراکز تحقیقاتی درباره این طرح می توان بررسی های جامع تری انجام داد.
نتایج طرح در مراکز ناباروری در مورد بیماران می تواند مفید باشد
.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

اندومتریوز نوعی بیماری است که در آن غدد و استرومای اندومتر در محلی غیر از رحم رشد و تکثیر می یابد. اختلالات سیستم ایمنی بدن در پیشرفت بیماری و بخصوص نازایی همراه اندومتریوز نقش مهمی دارد. بنظر می رسد که سیتوکینهای التهابی و بخصوص TNF-α مترشحه از ماکروفاژهای فعال شده در پاتولوژی اندومتریوز دخالت مهمی داشته باشند. TNF-a با افزایش متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs) باعث چسبندگی سلولهای اندومتر به سلولهای مزوتلیال شده و برای اسپرم و جنین نیز سمی می باشد و بر مبنای همین نظریه، داروهای ضد TNF-a بعنوان یکی از درمانهای جدید این بیماری معرفی شده اند. پنتوکسی فیلین یکی از این گروه داروها می باشد. به منظور تعیین اثراین دارو (پنتوکسی فیلین) روی رشد قطعات اندومتر و تعداد سلولهای سفید خون در سرم و مایع پریتوان مطالعه تجربی روی رت های ماده انجام شد.
مواد و روشها: در مرحله پرواستروس از سیکل رت ها، به روش جراحی همراه با بیهوشی داخل پریتوان اندومتریوز در رت های ماده ایجاد شد بدین صورت که یک شاخ از رحم دو شاخ رت ماده برداشته شد. اندومتر از میومتر زیرش جدا شده و در محلهای مختلف (زیر پوست، پریتوان و تخمدان ها) کاشته شد. رت ها پس از 2 ماه در همان مرحله از سیکل، بطور تصادفی بدو گروه تقسیم شدند.
گروه
A= گروه درمانی (تعداد 11 رت) داروی پنتوکسی فیلین با دوز 5mg/kg زیر جلدی و در گروه B یا کنترل (تعداد 9 رت) نرمال سالین با همان دوز و روش به مدت 14 روز داده شد. سپس لاپاروتومی دوم انجام شد و قطعات کاشته شده اندازه گیری شده و برای پاتولوژی ارسال شد. همچنین سرم و مایع پریتوان برای بررسی روی سلولهای سفید «WBC» نیز گرفته شد.
نتایج: در گروه درمان شده توسط پنتوکسی فیلین اندازه قطعات کاشته شده اندومتر بطور واضح در زیر پوست راست
(P=0.01) زیر پوست چپ (P=0.01) و تخمدان راست (P=0.001) و تخمدان چپ (P=0.005) کاهش یافت. بعلاوه در گروه درمان شده توسط پنتوکسی فیلین تعداد کلی سلولهای سفید (P=0.02) جزء نوتروفیلها (P=0.000) کاهش و تعداد لنفوسیتها (P=0.003) افزایش یافت در دو گروه تغییر واضحی در تعداد سلولهای سفید خون در مایع پریتوان دیده نشد.تعداد سیکلهای استروس در هر دو گروه یکسان بود.
نتیجه گیری و بحث: بر مبنای مطالعه ما، پنتوکسی فیلین می تواند رشد قطعات کاشته شده اندومتر و تعداد سلولهای سفید خون در سرم را کاهش دهد. بنظر می رسد افزایش تعداد لنفوسیتها منجر به از بین رفتن قطعات کاشته شده و نیز کاهش تعداد نوتروفیلها باعث کاهش تولید سیتوکین های التهابی شده و منجر به پسرفت قطعات اندومتریوز در رت ماده می شود. پنتوکسی فیلین اثر نامطلوب روی سیکلهای رت نداشت. بنابراین در حین درمان با این دارو، تخمدان ها به فعالیت خود ادامه می دهند و این یکی از جنبه های خوب درمان با این دارو است.اندومتریوز، پنتوکسی فیلین، TNF-a، داروهای ضد TNF-a، رت

 
 
Title:

Evaluation of the effect of Pentoxifylline on the growth of endometriotic implants and WBC count in serum and peritoneal fluid in female ratAbstract:

Introduction: Endometriosis is defined as the growth of gland and stroma of endometrium out side of uterus in ectopic places.

Disturbances in immune system has an important role in the development and specially infertility of this disease.

It seems that inflammatory cytokines and specially TNF-a which produced by activated macrophages have an important role in pathology of endometriosis.

TNF-a increases matrix metaloproteinases (MMPs) which is a cause of adhesion of endometrial cell to mesothelial all.

TNF-a is also toxic for sperm and embryo. Based on this theory, anti TNF-a drugs were introduced as a new drug for this disease. Pentoxifylline is one of this group of drugs.

In order to determine of the effect of this drug (pentoxifylline) on the growth of endometrial implants and WBC count in serum and peritoneum, this experimental study was done on female rats.

Material and Method: In proesterous phase, endometriosis was induced surgically in female rats. Under peritoneal (ip) anesthesia. One horn of rat's bicorn uterus was removed and the endometrium was separated from underlying myometrium and implanted to different places (subcutaneous, peritoneum, near ovaries)

After 2 months, female rats divided in two groups randomly. In treated group (n=11) pentoxifylline was injected subcutaneously in 5mg/kg for 2 weeks and in control group (n=9) normal saline in the same dose was injected. Then second laparotomy was performed and the size of implants and the amount of WBC in serum and peritoneum were measured.

Results: In treated group with pentoxifylline significantly the size of implants in right subcutaneous (p=0.01) in left subcutaneous (p= 0.01) and right ovary (p= 0.001) and left ovary (p= 0.005) were decreased.

In addition, in treated group with pentoxifylline the total count of WBC (P=0.02) and neutrophiles (P=0.000) in serum were decreased the and total count of lymphocytes (P=0.003) in serum were increased.

There wasn't any significant changes in the total count of WBC in peritoneum in both groups. The number of Eseterous cycles in both groups were similar.

Conclusion and discussion: Based on our study, Pentoxifylline could decrease the size of endometrial implants and total WBC count in serum. By increasing in lymphocyte count and with decreasing in neutrophile count in serum, Pentoxifylline could alter the immune system and perhaps, it could change cytokine production in rats. Pentoxifylline didn’t have any adverse effect on rat’s cycles. Therefore the ovaries could continue their function and this was a good aspect of treatment with Pentoxifylline.Keyword(s):