نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش طرح اسید سیتریکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

1- تئوری
اسید سیتریک یا جوهر لیمو با نامهای شیمیایی

                                     B-hydroxy tricarballylic acid, 2- hydroxy-1, 2, 3- propanetri- carboxylic acid

و فرمول شیمیایی آن ... میباشد.
1-1
خواص فیزیکی: اسید سیتریک بی آب دارای وزن مولکولی 162.13 بوده و در محلولهای آبی گرم و غلیظ کریستال میشود. کریستال های آن شفاف و بی رنگ و متعلق به سیستم منوکلینیک هستند. شکل بی آب آن در 153oC ذوب میشود و مایعی با دانسیته 1.542 gr/cm3 را بوجود می آورد.
اسید سیتریک یک آبه در محلولهای آبی سرد کریستال میشود. کریستالهای یک آبه بی رنگ و نیمه شفاف بوده و به سیستم ارتورومبیک متعلقند. ترکیب اخیر آب کریستالی خود را در هوای خشک و یا در دمای 40-50oC از دست میدهد و در 100oC ذوب میگردد. ضریب شکست کریستالهای یک آب n20D بصورت 21.493، 1.498، 1.506 گزارش شده است. گرمای احتراق اسید سیتریک بی آب برابر (1) 1.96 MJ/ml و اسید سیتریک یک آبه برابر (2) 1.952 MJ/ml است. کشش سطحی محلول %67 مولار آن در دمای 30oC برابر 69.51 m N/m (dyn/cm و هدایت هم ارز (equivalentconductivitiy) آن در 25oC برابر 8×10-4 s/cm2 می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):