برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پارامترهای کمی موثر بر تولید رسوب جهت ارایه مدل ریاضی مناسب برای مناطق فاقد ایستگاه با در نظر گرفتن شرایط مشابه ازنظر اقلیمی وادافیکیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  منابع طبیعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی مدیریت و توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به این موضوع که اکثر حوزه های آبخیز فاقد ایستگاه رسوب سنجی می باشند و یا دارای آمار طولانی مدت و با کمیت مناسب جهت برآورد رسوب نمی باشد، برنامه ریزی جهت حفاظت موثر از حوزه های آبخیز در مقابل فرسایش و توسعه مناسب منابع طبیعی به سختی امکان پذیر است. یکی از معضلات کشور در حاصل حاضر رسوبگذاری در مخازن سدها می باشد که باعث کاهش عمر مفید سدها خواهد شد. هدر رفت خاک که در نتیجه فرسایش حاصل می گردد سبب کاهش حاصلخیزی خاک می شود. از آنجایی که خاک بستر اصلی محصولات زراعی و علوفه ای و عامل اصلی در توسعه منابع طبیعی و خودکفایی کشور می باشد، اندازه گیری هدر رفت و فرسایش خاک به صورت کمی ضروری است. بدین لحاظ ضرورت انجام این تحقیق احساس شد. در این تحقیق ابتدا آمار بلند مدت ایستگاههای رسوب سنجی منطقه بررسی و بهترین ایستگاه برای نقاط مطالعاتی انتخاب (سد امیرکبیر کرج) و آمار آن مورد پردازش قرار گرفت. سپس شاخصه های کمی موثر در ایجاد رسوب محاسبه گردید.
 طبق نتایج مطالعات به ترتیب کاربری اراضی، بافت و ساختمان خاک، پوشش گیاهی و ساختار زمین شناسی در توسعه رسوب زایی در سطح حوزه آبخیز از عوامل موثر می باشد در تحقیق فوق از نرم افزارهای آماری از جمله SPSS استفاده شده است و بر اساس آن مدل ریاضی جهت منطقه مطالعاتی تعیین  گردید. که این مدل در مناطق مشابه اقلیمی و ادافیکی فاقد ایستگاههای سنجه رسوب می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با شناخت و کنترل عوامل فوق می توان به تثبیت خاک به عنوان بستر توسعه پایدار محیط زیست دست یابی پیدا نمود.کلیدواژگان: رسوب، حوزه آبخیز، توسعه پایدار، محیط زیست، سد امیرکبیر، کرج، فرسایش خاک

 
 
Title:Abstract:

Since most watersheds lack sediment gauging stations and/ or do not have long-term statistics and suitable quantity to estimate the sediment, consequently planning for effective conservation of watershed against erosion and development of natural resources are barely possible.
The aim of this project is to compute the amount of output sediment in regions with similar climatic and edaphic conditions by by applying the mathematical models, because one of the difficulties of the country at the present is sedimentation in dam reservoirs that reduces the life of dams.
Also, soil losses as a result of erosion, reduce the soil fertility. Since soil is the main substrate of crops and forages, and the main cause in natural resources development and self-sufficient of the country, so the measurement of soil losses and erosion quantitatively is necessary in this project.
Since At first, We investigate the long-term statistic of sediment gauging stations and the best station for study points is selected (Amirkabir Dam of Karaj) and its statistic is fitted, Then effective quantitative parameters in creating sediment are computed by geomorphological principles, and based on these principles, the  mathematical model are determined for study area.
Even tually, the inferred mathematical model are applied in regions with similar climatic and edaphic conditions but with out sediment gauging stations.Keyword(s):