نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی (با تکیه بر فرهنگ توسعه)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

«جهان سوم محکوم به توسعه و نوسازی است و مهمی که در برابر ماست نه گریز از این سرنوشت، بلکه یافتن راهی است برای انسانی کردن این گذار.» اکتاویوپاز (1973)
کشورهای در حال توسعه در یک موقعیت تاریخی استثنایی قرار گرفته اند، یا با بهره جستن از این فرصت راه نوینی برای رشد و توسعه خود بر می گزینند و در این رهگذر هدف ها و الگوی نوینی پدید می آورند و یا اینکه در گیر و دار مدار شوم تنگدستی گرفتار شده و آینده ای تیره و تار خواهند داشت.
گرچه در گذار تاریخی کنونی، کشورهای در حال توسعه دچار نوعی سرگشتگی اجتماعی و فرهنگی هستند که مانع از روشن بینی کافی در برابر مسایل توسعه آنان است ولی مایه های یک تحول اساسی را می توان در فرهنگ های کهن آنان جستجو کرد و نظام ارزشی نوینی را از درون آن باز آفرید که توسعه را به معنای قهر انسان از طبیعت و انباشت کالاهای مصرفی و چیرگی تکنیک بر هدف تلقی نکنند. در این رهگذر طبیعی است که دست آوردهای کشورهایی مانند ایران، مصر، چین و هند که دارای تمدن های کهن و ارجمندی هستند، بیش از کشورهای دیگر جهان سوم است.
اشیا همواره مقهور محیطشان هستند، جانوران با غرائزشان محیط را تغییر می دهند، ولی انسان با تصویری که از جهانش در ذهن می سپارد، محیط خود را باز می آفریند. انسان همواره در تکاپوی آفرینش جهان عینی دیگری از درون جهان ذهن خویشتن است، و در این فراگرد به سوی وحدت عین و ذهن پیش می رود. تداوم این آفرینش و غلبه آن بر تخریب و نابودی، مستلزم داشتن منظومه یی از مفاهیم، رفتارها و مهارتهای متناسب است. یعنی فرهنگی متناسب. اما از آنجا که فرهنگ زیستگاه اجتماعی بشر است و برای او چون هوا اهمیت حیاتی دارد، وجود آن در زندگی انسان مستتر و پنهان از ضمیر خودآگاه است. انسان در بستر فرهنگ پرورش می یابد بی آنکه از اهمیت حیاتی آن کاملا باخبر باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):