نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه روش و ساخت دستگاه طیف سنج مادون قرمزگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اژییان رسول (مسئول طرح)
شعاری نژاد سعیده (همکار طرح)
کریم مسلک بهزاد (همکار طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)
وظیفه شناس ترانه (همکار طرح)
وحیدی نسرین (همکار طرح)
فرهبد امیرحسین (همکار طرح)
دایمی اکرم (همکار طرح)
مناف زاده رویا (همکار طرح)
ثابت داریانی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

برهم کنش امواج الکترومغناطیسی با محیط اساس تئوری روش طیف سنجی را تشکیل می دهد.
طیف سنجی اپتیکی در سه حوزه مورد استفاده قرار می گیرد:
-1 آنالیز شیمیایی -2 توضیح ساختمان اتمی و مولکولی -3 بررسی بر همکنش اتمها و مولکولهای تحت تابش با محیط
طیف سنجی جهت تعیین ساختار و محیط اتمها و مولکولها بوسیله تجزیه تابش گسیل یافته یا جذب شده توسط آنها، بکار می رود. نور یک تخیله گازی و فنی به طول موجهایش تجزیه شود، تشکیل یک طیف که از خطوط و باندهای مجزا و یا پیوسته ای ساخته شده است را می دهد. هر خط یا باند، مشخصه یک اتم یا مولکول ویژه است و یکبار که الگوی خط مشخصه یک اتم شناخته شد، ظهور آن خط در طیف، نشان دهنده حضور آن اتم در چشمه می باشد. این بعد از طیف سنجی بعنوان شیمی تجزیه طیفی شناخته شده است.
این کار بطور کمی با اندازه گیری شدتهای نسبی طول موجها بخوبی صورت می گیرد.
در ضمن از الگوی خط یا باند، سطوح انرژی مشخصه، یا حالتهای مانای اتم یا مولکول استنباط می شود.
این امر پایه ای تجربی برای تئوری های مربوط به ساختمان اتمی و مولکولی که گسترش یافته اند و هنوز نیز در حال توسعه می باشند، ایجاد می کند. در نهایت خواص فیزیکی (دما، فشار و غیره) گاز یا پلاسمای شامل ذرات گسیل کننده یا جذب کننده به طرق مختلف بر شدت تابش و توزیع طول موج آن اثر می گذارند.
مهمترین کاربرد روش طیف سنجی، در شیمی تجزیه و جهت شناسایی مواد می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):