نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خاصیت مهارکنندگی ACE در گیاهان مورد استفاده برای درمان فشار خون در طب سنتی ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش پایانی طرح
ارائه دو عنوان مقاله در هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرمان
چاپ یک عنوان مقاله در ژونال
American Journal of Nephrology
چاپ یک عنوان مقاله در فصلنامه گیاهان دارویی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)، اگزوپپتیدازی است که باعث تبدیل آنژیوتانسین I به II می شود. آنژیوتانسین II سبب انقباض عروق و ترشح آلدسترون شده و با تجزیه برادی کینین باعث بی اثر شدن آن می گردد. به این ترتیب ACE نقش مهمی در تنظیم فشار خون بازی می کند.
جستجو به دنبال داروهایی با اثرات ضد فشار خون در طب سنتی در طی سالیان در حال انجام است. در طب مدرن تولید داروهایی با هدف اثربخشی خوب و بدون عوارض جانبی مکانیزه شده است. در درمان فشار خون مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین
(ACE) یکی از اهداف درمانی محسوب می شود. برای نخستین بار یک پپتید 9 اسید آمینه ای در سم مار افعی اثرات برادی کینین را از طریق مهار تبدیل آنژیوتانسین I تقویت کرده و سبب کاهش فشار خون در انسان و حیوانات آزمایشگاهی شد. علاقه به یافتن مهارکنندگان جدید با سنتز کاپتوپریل افزایش یافت. این مولکول برای بیشترین اثر بخشی با قسمت فعال آنزیم ACE براساس مدل مشابه آنزیم ACE یعنی آنزیم کربوکسی پپتیداز A طراحی شد. بلافاصله در طی چند سال بعد مواد گوناگونی با تغییر ساختمانی کاپتوپریل تهیه و به عنوان مهار کننده ACE معرفی شدند. یافتن داروهای جدید با مکانیسم مهار کنندگی ACE از مواد طبیعی در سراسر دنیا تا به امروز ادامه داشته است و گیاهان دارویی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
ازطرف دیگر با توجه به اینکه سرزمین پهناور ایران، دارای ذخایر ارزشمندی از گیاهان دارویی است که خواص بسیاری از آنها از دیرباز در طب سنتی این کشور شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است و با استناد به این مطلب که در کشورهای دیگر جستجو و غربالگری گیاهان جهت بررسی اثر مهار کنندگی آنها بر روی فعالیت
ACE تا به امروز ادامه دارد و در کشور ما تاکنون چنین بررسی انجام نشده است، تحقیق جهت پیدا کردن مهار کنندگان ACE از گونه های گیاهی مورد مصرف در طب سنتی ایران به عنوان درمان فشار خون و بیماریهای وابسته هدف این طرح قرار گرفت.
در این مطالعه تعداد 135 گیاه مورد مصرف در طب سنتی ایران از لحاظ خاصیت مهارکنندگی آنزیم
ACE مورد بررسی قرار گرفتند. این نمونه ها براساس خاصیت مدری، مقوی قلب و کاهنده فشار خون انتخاب شدند.
از یک گرم از گیاهان فوق با 10 میلی لیتر آب یا اتانول 96% در حمام اولتراسوند عصاره گیری به عمل آمد. عصاره های آبی لیوفیلیزه شدند و عصاره های الکلی نیز در شرایط خلا تغلیظ شدند و هر دو در بافر سنجش فعالیت آنزیم
ACE دو مرتبه حل شدند بطوریکه در شرایط سنجش غلظتی معادل 0.33mg/ml داشته باشند. فعالیت آنزیم ACE با استفاده از دستگاه HPLC اندازه گیری گردید.
عصاره هایی که توانستند بیش از 50% فعالیت آنزیم را در مقایسه با شاهد مهار کنند، به عنوان مهار کننده احتمالی
ACE درنظر گرفته شده و از لحاظ وجود تانن به علت ایجاد کمپلکس فلزی با بخش فعال مرکزی ACE و ایجاد تداخل مثبت در مهار فعالیت ACE، تست شدند تا جواب مثبت کاذب حذف شود.
در مجموع از 135 نمونه مورد بررسی 52 نمونه (39%) آنزیم را مهار کردند که در این میان 40 نمونه فاقد تانن بودند.

 
 
Title:

Screening of potential ACE inhibitors among Persian medicinal plants used to treat hypertensionAbstract:

Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are use widely in the treatment of hypertension and heart failure. These inhibitors such as Captopril and Enalapril are derived from natural products.
In this study 135 plants used in traditional systems of Persian medicine have been investigated for their angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activity. They were selected on the basis of their usage as antihypertensive, cardiotonics & diuretics.
Of the dried powdered plant material, 1 g was extracted with 10 ml water and ethanol (%96) in ultrasonic bath. The extracts were filtered and concentrated in vacuum except for the water extracts, which were freeze-dried. Test solutions were made by dissolving extract in assay buffer, corresponding to a final concentration of 0.33 mg of crude plant extract in 1 ml test volume. Enzyme assay was performed by HPLC method.
Plants exhibiting inhibition levels more then 50% were further tested for the presence of tannins in order to eliminate possible false positives.
In total, 52 Species out of the 135 (39%) screened, gave more than 50% ACE inhibition. 40 Species were found to possess a high ACE inhibiting ability and were low in their tannin content.Keyword(s):