نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نتیجه نهایی: تهیه بذر سیب زمینی عاری از ویروسگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دانش داریوش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1364

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

موضوع نیل به خودکفایی کشاورزی یکی از رهنمودهای مهم امام امت و از سرفصلهای اقتصادی انقلاب اسلامی جهت برچیدن سیستم تک محصولی محسوب میگردد. که رسیدن به این هدف مهم جز با یک حرکت هماهنگ و مداوم از سوی کلیه نهادها و ارگانها و مسوولین کشور و مردم، امکان پذیر نبوده و چنانچه جهت حرکتی کلیه موضوعات اقتصادی در راستای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی تنظیم و به اجرا درآید، میتوان آینده روشنی را ترسیم نمود.
لذا با توجه به هدف و نظر فوق بخش طرحها و تحقیقات با بسیج امکانات دانشگاهی سایر نهادهای دولتی و از جمله وزارت کشاورزی جهت برطرف نمودن مشکلات یکی از محصولات کشاورزی که اثر مهمی در بازسازی نظام کشاورزی دارد. با ارایه و اجرای طرحی بنام تهیه بذر سیب زمینی عاری از ویروس سعی نموده تا گامی هر چند اندک در رسیدن به هدف فوق برداشته باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):