نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت بلوک غذایی از ملاس- اورهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

رشد سریع جمعیت کشور ایران که %50 از متوسط رشد جمعیت دنیا بالاتر می باشد، توام با محدودیت های موجود در امور زراعی و دامی جاری در کشور و عدم استفاده صحیح از دانش نوین و تکنیک جدید متناسب با شرایط مملکت، موقعیت کنونی را به صورت کشور وارد کننده مواد غذایی (دام و انسان) در جهان درآورده است. براساس محاسبات فنی و تخصصی، در صورت تغذیه دامهای موجود کشور براساس جداول استاندارد غذایی، بمنظور تولید در سطح مطلوب و اقتصادی 41.5 درصد آنها از نظر انرژی (مجموع مواد غذایی قابل هضم) و 49.6 درصد آنها از لحاظ پروتیین خام (بدون در نظر گرفتن حجم واردات مواد غذایی دامی کنونی) محروم خواهند بود.
کاه و سایر فرآورده های فرعی کارخانجات صنایع کشاورزی کم و بیش بعنوان خوراک پایه در تغذیه دامهای نشخوارکننده کشور مصرف شده اند ولی متاسفانه بعلت عدم آشنایی با ترکیبات شیمیایی و قدرت انرژی زایی این مواد و عدم تاکید بر کاربرد تکنیک ساده و مناسب با شرایط کشور برای غنی سازی و متوازن کردن آنها، استفاده صحیح و اقتصادی از آنها نشده است و یا آنکه بعلت خطرات ناشی از بیماری، مسمومیت و کم ارزشی ظاهری این مواد مانند "اوره"، "ملاس"، "باگاس" و "ضایعات چای" و مصرف آنها در تغذیه دام عملا رواج پیدا نکرده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):