نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دلایل انتخاب رشته کشاورزی توسط پذیرفته شدگان سال تحصیلی 1368-67 دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
شاه ولی منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

موضوع این تحقیق عبارت از "بررسی دلایل انتخاب رشته کشاورزی توسط پذیرفته شدگان سال تحصیلی 1368-67 دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و مجتمع آموزش عالی ابوریحان"، دانشگاه تهران. این تحقیق به بررسی انگیزه یا انگیزه های دانشجویان به عنوان دلیل آنها برای انتخاب رشته کشاورزی می پردازد. شناسایی این انگیزه ها از اهداف اصلی تحقیق حاضر است ولی در عین حال خصوصیات دانشجویان نیز مورد نظر بوده و ارتباط آنها با انگیزه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق پنج تئوری بکار گرفته شده است بنام تئوریهای:
.1
پیشرفت
.2
نیازها
.3
عوامل دوگانه
.4
توقع یا نظرداشت ارزشی
.5
توفیق یا دستاورد
بررسی انگیزه ها به کمک تئوریهای فوق الذکر (شرح بیشتر هر یک از آنها در پایان همین فصل آمده است) کمک خواهد نمود تا "باور داشت" داوطلبان تحصیلات عالی کشاورزی پیرامون این رشته تحصیلی بدست آید. این بررسی همچنین کمک خواهد نمود تا معضلات موجود سر راه پذیرش رشته کشاورزی توسط داوطلبان تحصیلات عالی برای گرایش به آن شناسایی شده و در پایان پیش بینی های لازم برای رفع این معضلات فراهم گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):