نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی معماری و شهرسازی کرمانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شهرسازی معماری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طرح مطالعاتی معماری و شهرسازی کرمان در پی طرحهای متعدد انجام شده در جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا بخصوص طرح احیای بافت قدیم کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
طرح احیای بافت قدیم کرمان با هدف ارایه طرح تفصیلی برای بخش تاریخی شهر زمینه تهیه نقشه ها و مدارک قابل توجهی از ابنیه تاریخی شهر کرمان گردید. این مدارک از آنجا که بدون برنامه ریزی خاصی برای آینده جمع آوری شده بود بصورت برداشت های اولیه و بعضا تکمیل نشده بعد از اتمام طرح در جهاد دانشگاهی باقی ماند.
با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و ارزش کارهای موجود لزوم استفاده از این مدارک احساس می شد. در نهایت پیشنهاد این طرح مطالعاتی براساس نیاز اطلاعاتی در زمینه شناخت شهرهای تاریخی با توجه به مدارک موجود از طرف مسوول طرح انجام شد.
بافت تاریخی شهرهای کهن ایران در گذر زمان و بی اعتنایی مردم و مسوولان بواسطه عدم توجیه فرهنگی هر دو هر روز بیش از گذشته رنگ می بازند. با هجوم نظریه و الگوهای جدید شهرسازی که حداقل در مواردی هیچگونه همخوانی با فرهنگ زندگی شهری ما ندارد و فقر علمی ما در این زمینه طرح امکان استفاده لازم را می یافت.
این گونه مطالعات تنها در یک مجموعه تشکیلاتی اماکن پذیر می باشد که با توجه به اهداف پژوهشی جهاد دانشگاهی احساس میشد که محل مناسبی برای این طرح باشد. تا پیش از آن که با بافت تاریخی این شهر نیز همانند بسیاری شهرهای تاریخی دیگر کاملا از بین برود حداقل تاریخی مکتوب و مصور از شهر و از دیدگاه شهرسازی و معماری آن در دست باشد.
این تجربه بصورت های مختلف در مورد برخی شهرها انجام شده اما هر کدام به شهر از بعد خاصی پرداخته اند و بصورت معرفی جامع تاریخ معماری و شهرسازی آن عمدتا پرداخته نشده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):