نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین اندیس Szeged برای گراف مولکولی تری متیل آمینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: ریاضی- جبر

پژوهشگران: 
ایران منش علی (مسئول طرح)
دبیریان منوچهر (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1384

کارفرما: داخلی، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

خروجی طرح: 

ارائه مقاله پژوهشی تحت عنوان:
On Sezeged Index for Molecular Graph,s Y(XH3)and Mycielsk,s Construction of path
در نشریه Geometric Groups on the Gulf Coast (USA) در سال 2006.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

-1 اندیس وینر و Szeged
یک اندیس توپولوژیکی مقداری است که به ساختار گرافی مولکول نسبت داده می شود. این اندیس برای گراف ها ناورداست ومعمولا مشخص کننده اندازه و شکل مولکول می باشند. اولین اندس غیربدیهی در شیمی توسط H.Wiener [1] در سال 1947 برای مطالعه نقطه جوش پارافین بدست آمد. بنابراین اندیس وینر دارای استفاده های زیادی در آشکارکردن خواص فیزیکی و شیمیایی مولکول در ساختارهای وابسته به مولکول و فعالیت های بیولوژیکی آن آشکار می کند [2].
تحقیقات در مورد اندیس وینر و اندیس های مربوطه مانند
Szeged هنوز هم قابل توجه هستند. [3-6]. وینر در واقع اندیس را برای درخت ها تعریف کرد و از آن برای مطالعه خواص شیمی فیزیکی آلکانها و الکل ها و آمین ها و سایر مشتقات آنها استفاده می کرد.
تعریف اصلی بر روی جملاتی از وزن یالها در نظر گرفته می شود. در یک درخت دلخواه، هر یال یک پل است. یعنی اینکه، بعد از حذف یال گراف ناهمبند خواهدبود. وزن یک یال عبارتست از حاصلضرب تعداد راس های دو مولفه گراف ناهمبند. این عدد معادل است با تعداد تمام کوتاهترین مسیرهای درخت که از یال مورد نظر می گذرد [7]. بنابراین تعمیم معمولی اندیس وینر بر گراف های دلخواه به صورت جمع تمام فاصله ها در گراف تعریف می شود.
یک تعمیم طبیعی دیگر مشابه قبل، اندیس
Szeged نامیده می شود [8].
حال وزنهای یالها بوسیله حاصلضرب تعداد رئوس بستار دو نقطه انتهای یال در نظر گرفته می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):