نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه های شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شریعتی محمد (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)
عبادی مهدی (همکار طرح)
فاتح ابوالفضل (همکار طرح)
یونسیان مسعود (همکار طرح)
افتخار مهرداد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که اختلالات روانی حدود 10% بالغین جامعه را گرفتار کرده اند و بروز این اختلالات رو به تزاید است [1].
اصولا دانشجویان ب
ه دلیل شرایط خاص دانشجویی از جمله دوری از خانواده، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پر تنش، مشکلات اقتصادی، حجم زیاد دروس، رقابت های فشرده و مستعد از دست دادن سلامت روانی بوده و دانشجویان پزشکی ضمن داشتن مشکلات سایر دانشجویان، مشکلات خاص خود (از جمله فشارهای روحی و روانی محیط، برخورد با مسایل و مشکلات بیماران، طول مدت تحصیل و عدم برخورداری از آینده شغلی روشن) را نیز دارا می باشند و به نظر می رسد ایشان بیش از سایر دانشجویان در خطر از دست دادن سلامت روانی هستند.
ما در این مطالعه که
به روش مقطعی (Cross--Sectional) و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ-28 (General Health Questionnaire-28) انجام شده است، اقدام به تعیین وضعیت سلامت روانی وعوامل مرتبط با آن (از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی) نمودیم. گروه تحت مطالعه عبارت بودند از 602 نفر (55.7 درصد مرد و 44.3 درصد زن) که به طور تصادفی از بین دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران انتخاب شده بودند.
شیوع اختلالات روانی در آنان
40.7 درصد بوده و شیوع این اختلالات با جنس، عدم موفقیت تحصیلی (به طور مرزی) و وضعیت اقتصادی تعیین شده براساس نظر شرکت کننده، ارتباط معنی دار داشته است.
این مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات روانی در دانشجویان پزشکی بیش از سایر افراد جامعه است. احتمال می
رود علت اصلی این اختلاف، شرایط خاص دانشجویان پزشکی باشد. امید است مطالعات آینده به حل این مشکل کمک نماید.پرسشنامه سلامت عمومی، دانشجویان پزشکی، وضعیت سلامت روانی

 
 
Title:

Mental Health and related factors in medical students, Tehran universitiesAbstract:

On the basis of WHO’s reports, more than 10 percent of adults are involved by mental disorders. Medical students have greater risk for developing mental disorders due totheir special situation (such as high stress and lengthy educational period).
Objectives: Mental health assessment in medical students and its relationship to factors including sex, marital status and financial supply.
Materials and Methods: 602 medical students (55.7% male & 44.3% female) in different educational grades from Tehran universities have selected by stratified random sampling (based on universities). All study subjects completed General Health Questionnaire–28 (GHQ-28) and also an inventory designed for collecting data regarding other factors.
Results: Mental health disorders prevalence was as high as 40.7%. Sex and self-attitude to economic status have significant relation with medical students Mental Health.
Conclusion: This study showed that the prevalence of mental disorders in medical students is greater than normal population, which should be considered in the future researches.Keyword(s): Mental health, Medical students, GHQ-28