نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه آگاهی از نابرابری جنسیتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه دانش تخصصی به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

بدنبال طرح مساله نابرابریهای طبقاتی، نژادی و قومی و سایر نابرابریهای اجتماعی، در جوامع غربی و سپس در سایر جوامع، اذهان متوجه نابرابریهای حاصل از تمایزات جنسیتی شد. گرچه این مساله در جوامع گوناگون به انحاء مختلفی طرح گردید ولی عامل مشترک در تمام آنها رشد آگاهی افراد جامعه نسبت به تفاوتها و تمایزات و سپس نابرابریهای جنسیتی در حوزه های گوناگون زندگی روزمره بود.
جامعه ایرانی نیز با توجه به زمینه های داخلی و تحولات بین المللی بر کنار از موج این تحرکات نبوده و به شیوه خویش درصدد پاسخگویی بدان برآمد. با شکل گیری انقلاب مشروطه و شروع بحث مطالبات حقوقی و صنفی اقشار و گروه های مختلف، موقعیت زنان بعنوان یک گروه اجتماعی محروم و مدعی حقوقی انسانی و شهروندی، توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب و مباحث بسیاری را در روابط بین زن و مرد، داخل و خارج خانه برانگیخت. نتیجه این تحولات فکری که خود ناشی از ورود عناصر مدرن گوناگون زندگی روزمره در جامعه ای آغشته به ارزشهای سنتی بود، به سوال از وضعیت و روابط مستقر جنسیتی و تفاوتهای زیستی و اجتماعی آن و نهایتا طرح مساله ای با عنوان نابرابریهای جنسیتی شد.
مفهوم تفاوتها و نابرابریهای جنسیتی در تئوریهای قشربندی اجتماعی اخیر و با رویکردهای فمنیستی متضمن این نکته است که هنگامی که منابع عمده اجتماعی و اقتصادی و ابزار قهریه در دست یک گروه و یا جنس قرار داشته باشد، سیستمی از قشربندی و سلسله مراتبی جنسیتی بوجود می آید. استفاده از امتیازات و مزایای این سیستم، احتمال افزایش موقعیت برتر و کنترل بیشتر بر منابع و فرصت ها را برای یک جنس فراهم آورده و در نهایت در سطح خرد و کلان اجتماعی منجر به افزایش قدرت و برتری یک جنس در رابطه با جنس دیگر می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):