نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه سدیم سولفید از سدیم سولفاتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شعبانی احمد (مسئول طرح)
عادل زاده مریم (همکار طرح)
همتی سالار (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

اهداف طرح به دلیل اینکه سدیم سولفید به مقدار زیاد وارد کشور می شود. و در صنایع مختلف آن را بکار می گیرند، و از طرفی دیگر مواد اولیه این ترکیب شیمیایی بطور صددرصد در داخل کشور موجود است و تا حدودی تکنولوژی صنعتی آن در سطح کارگاهی در داخل کشور وجود دارد بر آن شدیم که با یک روش علمی دقیق فاز مطالعاتی این طرح را انجام دهیم. در صورت موفق شدن در این مرحله، فاز بعدی را که مرحله آزمایشگاهی است شروع کرده تا بتوانیم یکی از کمبودهای جامعه را حل کنیم. البته لازم به یادآوری است منظور از روش دقیق علمی این است که در حال حاضر نه تنها سدیم سولفید تهیه شده در کارگاهها نیاز کامل جامعه مان را برطرف نمی سازد بلکه بدلیل اینکه مطابق با روشهای علمی نیست، محصول از کیفیت پایینی برخوردار است بطوریکه اکثر مصرف کننده ها تمایلی برای خرید آن ندارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):