نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر ضد بارداری عصاره تام حاصل از گیاه آب بشقابی (Centella Asiatica) بر روی موش صحرایی ماده و نر در شرایط In vivoگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: باروری و ناباروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه و چاپ مقاله در سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران و فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

مقدمه: با توجه به حمایت های سازمان بهداشت جهانی از حفظ سلامت جامعه و کنترل جمعیت و نیز بهداشت باروری، استفاده از فرآوردهای گیاهی بعنوان جانشین یا مکمل داروهای سنتزی ضد بارداری مطرح می باشد. با توجه به سنخیت بیشتر گیاهان دارویی با بدن انسان پیش بینی می‏شود که این داروهای گیاهی احتمالا دارای صدمات و عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی باشد. گیاه آب بشقابی با نام علمی Centella Asiatica از هزاران سال پیش در کشورهای آسیای شرقی، هندوستان چین به طور سنتی برای درمان بیماری های مختلف استقاده می شود. با توجه به اینکه این گیاه در منطقه تالاب بندر انزلی به صورت وحشی پراکنش دارد و کارهای تحقیقاتی زیادی روی آن انجام نشده است، در این تحقیق اثر ضد بارداری عصاره گیاه در موش صحرایی نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: ابتدا این گیاه از تالاب بندر انزلی جمع آوری و طی مراحل خاصی عصاره تام آن تهیه شد. سپس موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار 8 هفته سن با وزن g250-200 بصورت تصادفی انتخاب و به گروه های شش تایی تقسیم شدند.
برای محاسبه
LD50 در این مرحله موش صحرایی نر و ماده را به 10 گروه 6 تایی به عنوان حیوانات تحت آزمایش و 4 گروه 6 تایی به عنوان کنترل و گروه شم تقسیم شدند و موش ها به صورت خوراکی دوز های مختلف عصاره تام (1000mg/kg و 100و 50 و10 و 1) را دریافت کردند و گروه کنترل آب و گروه شم تنها حلال عصاره (Tween 80)دریافت نمودند. بعد از گذشت 24 ساعت تعداد مرگ و میر را در رت های نر و ماده ثبت شد. گروه کنترل آب، گروه شم حلال عصارهTween 80 و گروه سوم عصاره تام 10mg/kg، گروه چهارم عصاره تام 50mg/kg، گروه پنجم عصاره تام 80mg/kg، گروه ششم عصاره تام 100mg/kg به مدت 60 روز رت های نر و 14 روز رت های ماده به صورت خوارکی داده شد. در روز 61 و 15 پس از نمونه گیری و آزمایش آنالیز اسپرم، آسیب شناسی بافتهای بیضه، رحم و تخمدان انجام شد و در گروههای دیگر تحت مطالعه، تست باروری انجام گرفت. بعد از مشاهد تکثیر در حیوانات ماده این گروه ها از مراحل آزمایش خارج شدند.
نتایج: مقدار LD50 برای عصاره تام گیاه در رت های نر و ماده 50mg میلی گرم با حدود اطمینان 1.9-2.2 بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده دوزهای غیر کشنده 10mg/kg، 50، 80، 100 از عصاره برای بعدی در نظر گرفته شد. بررسی های بافت شناسی بیانگر ایجاد تغییراتی در سیر اسپرماتوژنز ، شامل از بین رفتن اسپرماتوزوئیدها، پر خونی بافت بینابینی در برخی توبولهای اسپرم ساز مشاهده شد، در حالی که در بافت رحم وتخمدان تغییراتی آسیب شناسی خاصی نسبت به گروه کنترل و شم مشاهده نشد. در نتایج آنالیز اسپرم کاهش مشخص و معنی داری در میزان اسپرماتوزوئیدهای زنده (**P<0.01) و متحرک (***P<0.001)، ذخیره اسپرم اپیدیدیم (***P<0.001) و میزان تولید اسپرماتوزوئید روزانه بیضه (*P<0.05) و کاهش باروری مشاهده شد. ولی تغییرات در مورفولوژی اسپرم مشاهده نشد. لذا با گذشت زمان 90-60 روز ترمیم سلولهای آسیب دیده، مجددا تولید مثل در نرها مشاهده شد.
بحث: با توجه به نتایج به نظر میرسد که بتوان از عصاره این گیاه به عنوان عامل ضدباروری موقت در نرها استفاده کرد. بنابراین عصاره گیاه آب بشقابی یک ترکیب گیاهی ایمن بوده و بدون اینکه عارضه جانبی در اثر مصرف آن ایجاد شود، لذا میتوان آنرا برای کنترل باروری در انسان و حیوان مورد استفاده قرار داد. تحقیقات دیگری در رابطه با شناسایی ماده موثره و تهیه فرمولاسیون مناسب جهت اثر ضد باروری مورد نیاز می باشد.Centella Asiatica، اسپرماتوژنز، باروری

 
 
Title:

Evaluation antifertility effect of crude extract of Centella Asiatica on female and male rat In VivoAbstract:

Introduction: Based on the supportive aids of WHO in the field of public health, family planning and reproductive health, consuming of herbal drugs as an alternative or supplement have been considered as contraceptive synthetic drugs. As most of these drugs have favorable effects on human being it is suggested that these drugs have less unwanted effects in comparison with chemical drugs. Centella Asiatica has been applied for treatment of dimensional types of diseases traditionally for thousands of years in different parts of the world including Eastern Asia, China and India. Considering dispersal of this plant in the area of Anzali wet land and with regard to lack of studies on the subject we decided to do survey on the centella asiatica on, male and female rat.
Materials and Methods: At the beginning, the plant was collected and its was extracted through exclusive process. In this survey, male and female wistar rats with 8 weeks age and weighing about 200-250 grams of male and female rats were selected randomly. They were divided into subgroups each containing different 6 groups. To calculate LD50, these rats (male and female) were divided into 10 groups (6 numbers) and were considered as laboratory animals; 4 groups were considered as control and sham group. The rats were consumed different dosages of the extract (1, 10, 50, 100, and 1000 mg/kg); the control group received only water and the sham only received solvent of Tween 80. After 24 hours the mortality rate were recorded in the male and female rats. Control group received water, Sham group received extracted extract solvent of Tween 80, third group received crude extract 10 mg/kg, forth group received crude extract 50mg/kg, fifth group received total extracted 80/mg/kg, sixth group received total extracted 100mg/kg for 60 days and these dosages were 60 days for male rats and were 14 days for female rats. In 61st and 15th days after sampling and sperm analysis, biopsy was removed from testis, uterus and ovaries and accordingly fertility test were accomplished on the rest studding groups. After propagation in female rats these groups were exited from experiment procedures.
Results: LD50 were calculated 50 mg with confidence rate of 1/9-2/2 for extracted total plant in male and female rats. Based on the above mentioned results non-killing dosages of 10-50-80-100 per kg of the extractedc entella. Other histological studies indicating variation in spermatogenesis process including degeneration of spermatozoids, intermediate tissue engorgement in some sperm producer tubules however there were not specific variation in pathology results in comparison with control and sham group. The results of sperm analysis revealed meaningful decline in vital spermatozoids, motility, epididimal sperm storage,daily testicular spermatozoid and reduction in fertility but no variety in sperm morphology were seen. After 60-90 days rehabilitation were observed in male reproductive cells.
Discussion: Based on the above results it seems that this extract plant can be applied as contemporary contraceptive agent in males. So, Centella Asiatica is a safe herbal combination and it is suggested that this plant can be consumed in animals and human being. Another research is required to identify the impressive substance and appropriate formulation with the aim of contraceptive effect.Keyword(s): Centella Asiatica, Spermatogenesis, Fertility