برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور (جلد اول) (فاز اول: شناسایی و بررسی اطلاعات و منابع موجود)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جاجرمی زاده محسن (مسئول طرح)
دیواندری علی (همکار طرح)
هاشمی کوچک سرایی سیداسماعیل (همکار طرح)
رعنایی حبیب اله (همکار طرح)
نادری مرتضی (همکار طرح)
نورمحمدی مجید (همکار طرح)
ناظم مسعود (همکار طرح)
بهاری فر علی (همکار طرح)
جهانی مراد (همکار طرح)
مجیدی مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مجموعه حاضر گزارش فاز اول طرح «بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور» است که طبق شرح خدمات مقرر در فاز اول به شناسایی و بررسی منابع موجود مرتبط با هدف غایی طرح اقدام گردیده است. بعبارت دیگر در این مرحله از تحقیق به ارزیابی منابع کتابخانه ای و اسنادی موجود برای دستیابی به پشتوانه ای مطالعاتی جهت اصلاح ساختار و پویا نمودن سازمان صنعتی کشور پرداخته ایم. امیدواریم از این رهگذر میزان نیل به هدف طرح با استفاده از تحقیقات و مطالعات پیشین مشخص گردد.
با توجه به شرح خدمات در فاز اول در دو بند:
-1 تهیه و تنظیم لیست عناوین مطالعات انجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه
-2 استخراج و ارایه خلاصه نتایج تلفیقی از مطالعات انجام شده (موضوع بند (1
ساختار این گزارش در قالب یک مقدمه و سه فصل اصلی تهیه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):