نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی نانو تیوب های کربنی برای جذب گاز نیتروژنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

نانو لوله های کربنی مهمترین ترکیب نانو فناوی هستند واز مهمترین کاربرد آنها در علم قطعات نانویی الکترونیک است. بنابراین بررسی و تحقیق در مورد خواص مختلف آن از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این تحقیق با بهره گیری از روش تابعی چگالی الکترون و روش های هارتری – فوک بر همکنش مولکول نیتروژن با نانو لوله های کربنی (4.4) و (5.0) بررسی و تحلیل شده است. باتوجه به اینکه مولکول نیتروژن بر روی سطح خارجی نانولوله جذب شیمیایی می شود. بررسی ساختار الکترونی، تعیین single point و ممان دو قطبی هسته اتم های نیتروژن و هسته اتم های کربن روی سطح نانو لوله که در پیوند شیمیایی با مولکول نیتروژن هستند جالب و مفید به نظر می رسد نتایج محاسباتی نشان می دهد که به همکنش مولکول نیتروژن با سطح نانو لوله، ساختار های جذبی متنوعی را می دهددر بعضی از محل های جذب تشکیل پیوند کربن –نیتروژن با شکستن پیوند کربن – کربن همراه است ویا گاهی نیتروژن ها جایگزین کربن های نانو لوله می شوند اما در مواردی نیز نیتروژن ها جذب پیوند کربن – کربن در سطح نانو لوله های کربنی می شوند که بهترین حالت محاسبه شده با استفاده از نرم افزار گوسین 98 است.

 
 
Title:

optimization of carbon nanotubes for nitrojen gas adsorptionAbstract:

Keyword(s):