نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کشت مستقیم برنج رقم طارمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مهدوی فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

بیش از 90 درصد برنج دنیا در آسیا تولید و مصرف می شود و بیش از 40 درصد از منابع آب شیرین در آسیا برای اهداف آبیاری گیاه برنج مصرف می شود. البته همانطور که سیستم های تولید برنج در عکس العمل به کمبود زمین و آب و نیروی انسانی دستخوش تغییر و اصلاح می گردد اصلاح عمده در روش کشت برنچ مورد انتظار است. افزایش دستمزد نیروی کار، وجود ارقام زودرس و یا مقاوم به بیماری ها در برخی موارد، افزایش قابلیت روش های کنترل شیمیایی علف های هرز و ضرورت توسعه و بهبود سیستم های تولید برنچ به عنوان عوامل اصلی تغییر شیوه کشت مطرح شده اند. از طرفی در مورد آبیاری غرقابی برنج، محققین بسیاری عنوان می کنند که این روش یک ابزار مدیریتی مناسب برای کنترل آفات، دسترسی آسان به مواد غذایی و جلوگیری از تنش آبی می باشد، نه یک ضرورت برای گیاه برنج.
از فن آوری های نوین بکار گرفته شده در کشت برنج می توان کاشت بذر در بستر مرطوب و کاشت بذر در بسترخشک را نام برد که سبب حداقل یک هفته زودرسی و افزایش قابلیت دو یا سه کشت در سال می شوند. علاوه بر این تنها با کاهش 5 درصدی عملکرد می توان با حفظ کیفیت، میزان مصرف آب را نسبت به روش غرقابی تا 35 درصد کاهش می دهد.
از این رو به منظور بهبود بهره وری مصرف آب و حصول عملکرد مناسب در کشت برنج و تعیین حد بهینه مدیریت آبیاری و نیز تعیین حد سود آوری مقادیر مختلف مصرف آب طرح تحقیقاتی «کشت مستقیم برنج رقم طارم» در اراضی شالیزاری استان مازندران بر روی رقم زودرس طارم محلی به اجرا در خواهد آمد. در این طرح که در قالب بلوک های کامل تصادفی، با سه تیمار آبیاری و در سه تکراربه اجرا در می آید، کشت مستقیم برنج، با هدف صرفه جویی در مصرف آب و رابطه آن با عملکرد و استفاده حداکثر از واحد حجم آب و بهینه یابی و بهینه سازی اقتصادی آن مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

 
 
Title:

The direct seeding of rice cultivar of TaromAbstract:

Keyword(s):