نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین جیره غذایی مناسب برای دوران لاروی ماهیان زینتی با تاکید بر رشد و بازماندگیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قرائتی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

یکی از دغدغه های مهم پرورش دهندگان، ماهیان زینتی، تغذیه در دوران لاروی می باشد که هر فرد با توجه به تجربه و یا توصیه دیگران اقدام به تغذیه لاروها از انواع غذاهای موجود بدون در نظر گرفتن میزان رشد، تلفات و... می نماید به همین منظور هزینه و زمان زیادی صرف این موضوع خواهد شد و برای حل شدن این مشکل و مشخص کردن جیره مناسب انجام این طرح لازم وضروری به شمار می آید. همین منظور این طرح با استفاده از 14تیمار و 3 تکرار در 42 آکواریوم برای هر گونه که در مجموع در 252 آکواریوم انجام خواهد شد که ابعاد آکواریوم ها 50×50×40 می باشد به ارتفاع 10 سانتی متر آبگیری شده که در هر آکواریوم حدود 25 لیتر آب قرار می گیرد و به ازا هر لیتر آب 5 عدد لارو قرار می گیرد که در مجموع 5250 عدد لارو برای هر گونه مورد نیاز می باشد که تیمار اول از ناپلی تازه هچ شده آرتمیا، تیمار دوم از غذای کنسانتره بیومار استارتر که به صورت پودر در آورده شده، در تیمار سوم از زرده تخم مرغ که در داخل تنظیف قرار داده می شود و در هر نوبت 10 الی 15 دقیقه داخل آکواریوم قرار می دهیم، در تیمار چهارم ناپلی تازه هچ شده آرتمیا و خوراک کنسانتره به صورت یک روز در میان، در تیمار پنجم آرتمیا و زرده تخم مرغ یک روز در میان، تیمار ششم زرده تخم مرغ و کنسانتره یک روز در میان، در تیمار هفتم زرده تخم مرغ و آرتمیا یک هفته در میان (هفته اول زرده تخم مرغ، هفته دوم آرتمیا)، تیمار هشتم زرده تخم مرغ و آرتمیا یک هفته در میان (هفته اول آرتمیا، هفته دوم زرده تخم مرغ)، تیمار نهم زرده تخم مرغ و کنسانتره یک هفته در میان (هفته اول زرده تخم مرغ، هفته دوم کنسانتره)، تیمار دهم، زرده تخم مرغ و کنسانتره یک هفته در میان (هفته اول کنسانتره، هفته دوم زرده تخم مرغ)، تیمار یازدهم کنسانتره و آرتمیا یک هفته در میان (هفته اول آرتمیا، هفته دوم کنسانتره)، تیمار دوازدهم کنسانتره و آرتمیا یک هفته در میان(هفته اول کنسانتره، هفته دوم آرتمیا)، تیمار سیزدهم، آرتمیا، زرده تخم مرغ و پودر کنسانتره در هر روز در تیمار چهاردهم زرده تخم مرغ و ماست است که در شبانه روز 5 نوبت غذادهی صورت خواهد گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):