نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر رنگدانه های مختلف با منشا گیاهی، جانوری و سنتتیک بر روی رشد، میزان کاروتنوئیدها، رنگ پذیری و سیستم ایمنی طوطی ماهی آب شیرین (Parrot)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قاسم نژاد حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

در این مطالعه ابتدا مواد حاوی رنگدانه های جانوری (گاماروس)، گیاهی (فلفل قرمز) و سنتتیک (آستاگزانتین) از بازار تهیه شده و به جیره غذایی دستی اضافه می شود و روزانه ماهیان 3 بار با غذای دستی (گوشت ماهی کیلکا - دل گاو – اسفناج – کاهو – ویتامینها و موادمعدنی) تغذیه می شوند. در این بررسی 4 تیمار با 3 تکرار خواهیم داشت. تیمار اول: شامل جیره غذایی حاوی 5 درصد رنگدانه گیاهی ( فلفل قرمز )، تیماردوم :جیره غذایی حاوی 5 درصد رنگدانه جانوری (گاماروس)، تیمار سوم: جیره غذایی حاوی رنگدانه سنتتیک (آستاگزانتین) با غلظت 50ppm که در دو هفته آخر این رنگدانه به ماهیان داده می شود و تیمار چهارم: شامل جیره غذایی فاقد رنگدانه می باشد (تیمار شاهد). در این بررسی 12 آکواریوم با 40 عدد ماهی در هر آکواریوم داریم (480 قطعه ماهی) که کل آزمایشات در طول 3 ماه روی ماهی Parrot (پیش بازاری) انجام می شود. در هر مرحله دو عدد ماهی از هر آکواریوم به صورت تصادفی انتخاب شده و به آزمایشگاه فرستاده می شود، سپس فاکتورهای مربوط به رشد، رنگ، کاروتنوئید و سیستم ایمنی از طریق اسپکتوفتومتر و دستگاه اتولایزر (Eurolyser) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طوری که فاکتورهای ایمنولوژیک شامل کمپلمان، C3،C4  و ایمونوگلوبین (Igm) با آنتی بادی های پلی کلونال موجود در محلول تشکیل کمپلکس داده و باعث کدرشدن محلول می گردد. میزان کدورت ایجاد شده با مقادیر C3،C4  و ایمونوگلوبین (Igm) رابطه مستقیم دارد. برای سنجش کاروتنوئیدها می بایستی نمونه ها را به صورت تصادفی انتخاب کرده و در فریز -20 درجه سانتیگراد نگهداری کرد، سپس در فریز درایر دو روز قرار داده می شوند، بعد از دو روز ماهی هموژنیزه می شود، سپس 3ml استن به هر نمونه ماهی اضافه می شود و به مدت 5 دقیقه در 6000rpm سانتریفیوژ شده سپس شدت رنگ با استفاده از اسپکتوفتومتر اندازه گیری می شود. عکسبرداری از فلس نیز زیر میکروسکوب با استفاده از کامپیوتر انجام خواهد شد. در ضمن بیومتری ماهی نیزدرتمام مراحل آزمایش انجام می شود.
همچنین در طول بررسی می بایستی فاکتورهای اکسیژن، PH و دما به طور یکسان در مخازن کنترل شود. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون  ANOVA one wayو آزمون مقایسه میانگین دانکن در سطح P<0.05 آنالیز خواهند شد.

 
 
Title:

Effect of different pigments with herbal, animal and synthetic sources on carotenoids content, coloration and immune system in Parrot fish growthAbstract:

Keyword(s):