نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر رطوبت بر برخی خصوصیات فیزیکی دانه برنج (.Oryza sativa L) در شرایط انبارداریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مهدوی فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا از برنج به عنوان یکی از مهمترین غذاهای اصلی استفاده می کنند (IRRI, 1997). این غله مهم که در بیشتر نقاط دنیا از جمله ایران به عمل می آید و در مراحل انبارداری و گذر از فرایندهای مختلف تبدیل جهت حفظ کمی و کیفی احتیاج به مراقبت های ویژه ای دارد. مقدار رطوبت موجود در شلتوک یکی از عوامل مهمی است که باید در کلیه فرایندهای روی این محصول مد نظر باشد. شلتوک معمولا در زمان برداشت دارای رطوبت زیادی بوده (%25-%35 خشک) و این رطوبت بالا بایستی به سطح مطمئن %14 خشک کاهش یابد. بنابراین به منظور آماده سازی شرایط رطوبتی مناسب برای برنج بایستی بخشی از رطوبت محصول گرفته شود (زمردیان، 1380). در این تحقیق برخی خواص فیزیکی مهم دانه برنج و تاثیر رطوبت بر آنها بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این خواص فیزیکی عبارتند از ابعاد (قطرهای بزرگ، متوسط، کوچک)، قطر هندسی، درجه کرویت و وزن.

 
 
Title:

Study on the effect of moisture content on some physical characteristics of grain rice (Oryza sativa L.) in storage conditionsAbstract:

Keyword(s):