نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه اثر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد رقم هیبرید برنجگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
مهدوی فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

کمبود منابع آبی و پایین بودن راندمان آبیاری در مزارع برنج لزوم استفاده بهینه و افزایش بهره وری از منابع موجود را می طلبد. روش مرسوم آبیاری برنج در مناطق برنج خیز کشور غرقاب دایم با ارتفاع مناسب آب در تمامی طول فصل رویش است. یکی از روشهای موجود برای کاهش مصرف آب در کشت برنج با روش آبیاری سطحی، آبیاری تناوبی با دور مناسب آن رقم می باشد، اگر چه گاهی این قطع آب و تنش خشکی متعاقب آن باعث کاهش عملکرد برنج می شود ولی در بعضی از مواقع اعمال مدیریت صحیح آبیاری و خشک کردن محیط ریشه تاثیری در کاهش عملکرد آن ندارد و حتی کاهش قطع آب با دور مناسب آن رقم باعث افزایش عملکرد دانه برنج نیز می شود. مقرون به فایده آن است که با پذیرش هزینه مدیریتی، با کاهش زمان یا مقدار آبیاری در مصرف آب صرفه جویی نماییم. از این رو به منظور بررسی اثر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد رقم هیبرید برنج طرحی در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد مازندران (منطقه چپکرود) واقع در کیلومتر 10 جویبار از اسفندماه سال 88 به اجرا در خواهد آمد. طرح پژوهشی در قالب طرح اسپلیت پلات با سه تکرار انجام می شود که دور آبیاری به عنوان کرت اصلی و مقادیر مختلف نیتروژن به عنوان کرت فرعی خواهد بود. کرت های اصلی شامل 4 مدیریت آبیاری: غرقاب دائم، متناوب 5، 8 و 11 روز بوده و کرتهای فرعی شامل مقادیر 50، 75 و 100 درصد مقدارکود اوره توصیه شده می باشد. عملیات آماده سازی خزانه در فروردین ماه 89 صورت گرفته و بذور پس از جوانه-دار شدن، در خزانه بذرپاشی می شوند. نشاء کاری نیز پس از 4-3 برگه شدن نشاء ها در اواسط اردیبهشت ماه با فواصل 20×20 سانتی متر در کرتهایی به ابعاد 3×5 متر با مرزهای بتنی انجام می گردد. عملیات داشت شامل کودپاشی، مبارزه با علفهای هرز، بیماریها و آفات طبق روش معمول برای رقم هیبرید برنج صورت می پذیرد. اعمال تیمارهای آبیاری پس از 10 روز غرقاب کردن آغاز خواهد شد. در روز مقرر، آبیاری هر کرت تا ارتفاع 5 سانتی متر انجام و حجم آب ورودی به هر کرت توسط کنتور حجمی اندازه گیری می گردد. به لحاظ حساسیت به تنش آبی در دوره گلدهی به مدت یک هفته تیمارهای آبیاری اعمال نخواهد شد و همه تیمارها به صورت غرقاب دایم آبیاری می شوند. در نزدیک های زمان برداشت، ارتفاع بوته و تعداد پنجه هر پلات بر اساس تعداد 5 نمونه از هر پلات اندازه گیری می شود. برداشت محصول پس از حذف اثر حاشیه از 6 متر مربع متن هرکرت انجام و محصول تیمارها پس از خرمنکوبی، بوجاری، توزین می گردد و عملکرد تیمارها برمبنای رطوبت 14 درصد محاسبه و بر اساس فرمول های آماری طرح با استفاده از نرم افزار SAS محاسبه شده و مقایسه میانگین داده ها نیز بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن انجام می شود.

 
 
Title:

(Study on the effect of low irrigation and N values on yield of hybrid cultivar of rice (Oryza sativaAbstract:

Keyword(s):