نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پروژه تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب آب های زیرزمینیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
ستارزاده داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی مشخصات و مشکلات بهره برداران و مالکین آب زیرزمینی.
- بررسی عوامل تهدید کننده منابع آب زیرزمینی موجود در استان.
- نجش میزان رضایت دارندگان چاه.
- بررسی عوامل ایجاد کننده آلودگی منابع آب زیرزمینی.
- بررسی وضعیت کف شکنی چاه ها.
- بررسی کیفیت و کمیت آب چاه ها در فصول آبیاری.
- بررسی وضعیت منصوبات نصب شده بر روی چاه.
- بررسی میزان شناخت و آشنایی بهره برداران با اتحادیه آب بران.
مراحل طی شده و روش های اجرایی: این پژوهش از نوع تحقیقات نظری- کاربردی است که در آن از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را دارندگان چاه بالای پنجاه و پایین پنجاه متر مناطق شرقی، غربی و مرکزی استان مازندران تشکیل می دهند. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد (دارندگان چاه و بهره برداران آب) است. جمعیت نمونه این پژوهش 3000 نفر می باشند.
نتایج طرح
: نتایج بدست آمده نشان داد: آشنایی کمتر از 30 درصد مالکین چاهها به قوانین آب، میزان تخصص پایین کارشناسان سازمان آب از نظر 42 درصد بهره برداران آب زیرزمینی و صاحبان چاه ها، عدم توجه بیش از 44 درصد از بهره برداران آب زیرزمینی به هشدارهای سازمان آب در مواقع بحرانی و سالهای خشکسالی. مهم و با اهمیت بودن کیفیت آب برای اکثریت کشاورزان و بهره برداران آب های زیرزمینی، قرارگیری بیش از 16درصد از مناطق نمونه گیری شده در دشت های ممنوعه، اعتقاد تقریبا 75 درصد از بهره برداران آب زیرزمینی به اینکه روش بازرسی مداوم چاه موثرترین روش برای جبران کاهش آبدهی چاه ها می باشد. استقبال بیش از 92 درصدی بهره برداران آب زیرزمینی از برنامه های آموزشی در مورد آب از طریق تلویزیون، عدم شرکت بیش از 27 درصد بهره برداران آب زیرزمینی در کلاس های بهره برداری درست از چاه و آب زیرزمینی و...

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):