نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پارک توریستی آبی کیاسرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

خلاصه طرح: در این طرح با انجام یک پیمایش زمینی و هوایی با استفاده از تصاویر ماهواره  Geo Eyeبا دقت تفکیک 40 سانتیمتری به بررسی روند تغییرات در منطقه مورد مطالعه پرداخت شد. سپس با انجام نقشه برداری زمینی و برداشت سایت پلان منطقه وضعیت موجود سایت مورد ارزیابی قرار گرفت در مرحله بعد امکانات مورد نیاز برای یک پارک آبی با توجه به پتانسیل تفرجگاهی منطقه جانمایی گردید و در پایان محاسبات مربوط به طرح تهیه و طرح آماده اجرا گردید.
اهداف
: 1- امکان سنجی ایجاد طرح جامع پارک تفریحی و توریستی کیاسر.
2- استفاده از تکنیکهای
GIS در تهیه نقشه های پوشش، سایت پلان، هیدرولوژی و...
3- انجام پیمایش منطقه ای جهت ایجاد تاسیسات و امکانات پارک آبی در محدوده 2000 هکتار.
مراحل طی شده و روش های اجرایی: ابتدا مطالعات کتابخانه ای در اجرای طرح صورت پذیرفت سپس مطالعات نظر سنجی انجام گردید و در مراحل بعدی برداشتهای صحرایی، سپس تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از تکنیکهای
GIS  و سنجش از دور در تهیه نقشه ها و دور کاوی انجام گردید. در نهایت پس انجام آزمایشات خاکشناسی و تجزیه و تحلیل نتایج آن کتابچه طرح آماده گردید.
نتایج طرح
: 1- برداشت کامل سایت و تهیه نقشه های حریم برای 10 هکتار.
2- تهیه نقشه 1000/1 با خطوط میزان 1 متر برای محوطه آبندان.
3- طراحی اولیه، جانمایی امکانات و تاسیسات و تهیه نقشه سایت پلان به صورت سه بعدی.
4- تهیه نقشه محوطه دور آبندان به مساحت 10 هکتار.
5- انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی سوابق طرح و ارتباط با متخصصان داخل و خارج کشور.
6- افکار سنجی از بومیان و بررسی اقتصادی و اجتماعی طرح.
7- نمونه گیری و انجام آزمایشات خاکشناسی آبندان.
8- تهیه و تدوین کتابچه اولیه طرح.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):