نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی تهدیدها و فرصتهای مجازی در سطح استان (با تاکید بر اینترنت)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
ستارزاده داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سپاه کربلای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه پیشنهاداتی به سپاه کربلای استان جهت برنامه ریزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی میزان استفاده از اینترنت در میان جوانان.
- بررسی نوع استفاده از اینترنت.
- بررسی شیوع اعتیاد اینترنتی.
- بررسی عوامل موثر بر اعتیاد اینترنتی.
فرضیات پژوهش شامل تاثیر نقص مهارت های ارتباطی، احساس بیگانگی با خود، اعتماد به دوستان، رفتار ناهنجار اجتماعی، ارتباطات دوستانه، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، عدم روابط خانوادگی، شرکت در فعالیت های داوطلبانه بر اعتیاد به اینترنت بود.
مراحل طی شده و روش های اجرایی: این مطالعه یک تحقیق پیمایشی – تحلیلی است که 150 نفر از کاربران جوان کافی نت های شهر ساری طی یک نمونه گیری تصادفی پرسشنامه های پژوهش را تکمیل نمودند.
نتایج طرح
: میانگین استفاده از اینترنت در میان پاسخگویان 2 ساعت بدست آمده است. چت، سایتهای جنسی و سایتهای دانلود موسیقی و فیلم بیشترین موارد استفاده را در میان جوانان داشتند. فرضیات تحقیق بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه فرضیات مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده میان اعتماد به دوستان، عدم روابط خانوادگی، ارتباطات دوستانه و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری نشان می دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):