نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و شناسایی آنتی ژنهای موثر در فرآیند لقاح در سطح اسپرم انسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: پژوهشی غدد تولیدمثل و جنین شناسی

پژوهشگران: 
آخوندی محمدمهدی (مسئول طرح)
جدی تهرانی محمود (همکار طرح)
غفاری نوین معرفت (همکار طرح)
شکری فاضل (همکار طرح)
صادقی محمدرضا (همکار طرح)
ترک آبادی ابراهیم (همکار طرح)
قدس رویا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

از آنجاییکه آنتی بادی های مونوکلونال ابزارهای قدرتمندی جهت شناسایی آنتی ژن اختصاصی خود به صورت محلول ویا مستقر در سطح سلول می باشند، استفاده از آنها مدت هاست که در زمینه تحقیقات تولید مثل و نازایی جهت شناسایی مولکول های سطحی مستقر در غشای اسپرم مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تولید کلون های اختصاصی تولید کننده آنتی بادی مونوکلونال، علیه آنتی ژنهای سطحی اسپرماتوزوآی انسانی، ابتدا پروتیین های سطحی غشای اسپرم انسان با تکنیک Solubilization بدست آمد، سپس محتوای پروتیینی حاصل شده به همراه ادجوانت فروند جهت تحریک کلون های اختصاصی در موش های Balb/c بکار گرفته شد. در ادامه تزریق های یادآور و اندازه گیری تیتر آنتی بادی های ضد اسپرمی، موش های دارای بالاترین تیتر جهت استخراج سلول های لنفوسیتی از طحال، انتخاب شدند. سرانجام بعد از انجام فیوژن و تکنیکLimiting Dilution، 5 کلون مثبت بدست آمد. جهت شناسایی کلاس و زیرکلاس آنتی بادی های بدست آمده و شناسایی واکنش متقاطع با اسپرم دو گونه Rat و Mice از آزمون الایزا استفاده شد. یافته ها نشان داد تمامی آنتی بادی های تولید شده از کلاس IgG بوده و ضمن ایجاد واکنش اختصاصی علیه اسپرم انسان، هیچکدام از آنتی بادی های بدست آمده واکنش متقاطعی را نشان نداده است. بدین ترتیب با استفاده از آنتی بادی های بدست آمده می توان در مطالعات بعدی ضمن انجام تحقیقات وسیع در زمینه شناسایی و تحلیل هر یک از آنتی ژن های اختصاصی مستقر در سطح اسپرم انسان، نقش عملکردی این آنتی ژنها را در فرایند لقاح مورد بررسی قرار داد.

 
 
Title:

Characterization of Human Surface Spermatozoa Antigens responsible for fertilizationAbstract:

Whereas, monoclonal antibodies are potential tools for characterization of soluble or cellular surface antigens, using of these proteins has been considered to determination role of surface sperm antigens in fertility mechanism by researchers in field of infertility and reproduction. Therefore, in this study, monoclonal antibodies against human sperm surface antigens were produced. To produce specific clones against human sperm surface proteins were extracted with solubilization methods. Balb/c mice were immunized intraperitoneally with the proteins using complete freund’s adjuvant in the first injection and incomplete adjuvant in the following booster injections. Hybridoma cells, producing ASA, were cloned by limiting dilution. Five stable ASA producing hybridoma clones were achieved and their antibody isotypes were determined by ELISA. All the isotypes were of IgG class. Their cross reactivity with Rat and Mice spermatozoa was examined but they had not any cross reactivity. We are now characterizing the sperm surface antigens recognized by these antibodies, especially aiming at their roles in the process of fertilization.Keyword(s): Monoclonal Antibody and Human Surface Spermatozoa Antigens