برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی، اثربخشی و آسیب شناسی برنامه جلسات مشاوره گروهی در کانون فرهنگی ورزش جوانانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)
حسینی سامره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سپاه کربلای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه پیشنهاداتی به سپاه کربلای استان جهت برنامه ریزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر نیازسنجی مشاوره گروهی در کانون های فرهنگی ورزش جوانان، بررسی میزان اثربخشی جلسات مشاوره گروهی در کانون های فرهنگی ورزش جوانان و آسیب شناسی جلسات مشاوره گروهی در کانون های فرهنگی ورزش جوانان بوده است.
در این تحقیق روش پژوهش پیمایش بوده است که برای انجام آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 200 نفر از جوانان عضو کانون فرهنگی ورزشی جوانان استان تشکیل داده است.
نتایج بررسی نشان داده است که بیش از 72 درصد از پاسخگویان معتقد بودند شرکت در جلسات باعث نشاط اجتماعی می شود. بیش از 84 درصد از پاسخگویان از برگزاری جلسات، بیش از 85 درصد از سخنرانی، 90 درصد از نظم و ترتیب در جلسات کانون، و بیش از 83 درصد از تنوع برنامه ها در کانون رضایت داشتند. 43.9 درصد از یکنواختی جلسات، 34.1 درصد از ثابت بودن جلسات از لحاظ زمانی و مکانی و 17 درصد از عدم توجه به مخاطبان و یک طرفه بودن سخنرانی، 2.5 درصد از انتخاب موضوعات پیش پا افتاده برای سخنرانی و 5.5 درصد از انتخاب سخنران ثابت و کمتر علمی ناراضی بودند.
این پژوهش اثربخشی جلسات مشاوره گروهی را تایید کرد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت برنامه ها و نیازسنجی جلسات مشاوره گروهی ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):