نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات مراجعه کنندگان به شرکتهای گاز استان (ساری، قائمشهر و بابل)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
ستارزاده داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: شرکت ملی گاز مازندران

خروجی طرح: 

استفاده از نتایج این طرح برای برنامه ریزی در شرکت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف طرح عبارتند از:
ـ سنجش میزان رضایت مراجعه کنندگان به شرکت گاز
ـ طبقه بندی مشکلات مراجعه کنندگان به شرکت گاز
ـ بررسی میزان رسیدگی به مشکلات مراجعه کنندگان به شرکت گاز
در این تحقیق روش پژوهش پیمایش بوده است که برای انجام آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از سنجش روایی طرح (ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برابر با 83%) پرسشنامه در 5 روز کاری به شیوه نمونه گیری تصادفی در اختیار 1500 نفر از مراجعه کنندگان به شرکت های گاز ساری، قائمشهر و بابل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و در قالب جداول توزیع فراوانی، دوبعدی و نمودار ارائه گردید.
میانگین رضایتمندی در محورها و شاخص های مختلف 45 درصد بوده است. بیشترین رضایتمندی از نحوه برخورد کارکنان و کمترین میزان رضایت مندی در حوزه قرائت قبض کنتور گاز مشاهده شده است. بالاترین میزان رضایتمندی در ناحیه ساری و کمترین میزان رضایت مندی در ناحیه قائمشهر مشاهده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):