نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف توفوردی بر جوانه زنی و رشد اولیه سویاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: این آزمایش بمنظور بررسی اثر توفوردی به عنوان یک تنظیم کننده رشد بر بروی شاخصه های جوانه زنی گیاهچه سویا انجام شد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: به منظور بررسی اثر توفوردی به عنوان یک تنظیم کننده رشد بر روی شاخصه های جوانه زنی سویا محلول هایی با غلظت 0، 3-10، 6-10، 9-10، 12-10 پی پی ام ساخته شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتری دیش به قطر 7 سانتی متر بود. در هر واحد آزمایشی 20 عدد بذر قرار داده شد و سپس از هر محلول تیماری 6 میلی لیتر به آن اضافه گردید. هر 24 ساعت از بذور جوانه زده یادداشت برداری به عمل آمده و پس از اتمام جوانه زنی، صفات طول ساقه چه و طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSانجام گرفت.
نتایج طرح
: با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش غلظت 9-10 دارای بیشترین درصد جوانه زنی بذر سویا بود. همچنین نتایج بدست آمده نشان دادند که طول ساقه چه و ریشه چه در این غلظت از توفوردی دارای بیشترین مقدار بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):