نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ گردو بر رشد اولیه گیاه دارویی جعفریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: در این آزمایش اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ گردو بر روی جوانه زنی و رشد گیاه دارویی جعفری مورد بررسی قرار گرفت.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این آزمایش برگ درخت گردو از باغات شهرستان ساری جمع آوری شد. به منظور تهیه عصاره آبی، ابتدا پودر برگ درخت گردو به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در آب مقطر خیسانده شد (50 گرم پودر در 500 میلی لیتر آب مقطر) و پس از عبور از کاغذ صافی از محلولهای حاصل محلولهایی با غلظت صفر (شاهد)، %25، %50، %75 و %100 حجمی تهیه گردید. سپس تعداد 20 عدد بذر جعفری در پتری دیش قرار گرفت و به هر پتری دیش 6 میلی لیتر از محلول تیمار مورد نظر اضافه شد. شمارش بذور به صورت روزانه انجام گرفت و در پایان طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد. در این مطالعه برای آنالیز داده های مربوط به هر گیاه به طور جداگانه از طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. آنالیز آماری طرح توسط نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میانگین ها توسط روش دانکن انجام گردید.
نتایج طرح: اثرات کلیه عوامل بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره گردو درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر خشک جعفری کاهش یافت. نتایج نشان داد عصاره آبی برگ گردو بر صفات مورد مطالعه گیاه دارویی جعفری اثر بازدارندگی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):