نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دگرآسیبی عصاره آبی آقطی بر رشد گیاهچه سوروفگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: در این آزمایش اثر آللوپاتی عصاره آبی آقطی بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سوروف مورد بررسی قرار گرفت.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این آزمایش گیاه آقطی از سطح مزارع شهر بهشهر جمع آوری شد. به منظور تهیه عصاره آبی، ابتدا پودر گیاه آقطی به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در آب مقطر خیسانده شد (50 گرم پودر در 500 میلی لیتر آب مقطر) و پس از عبور از کاغذ صافی از محلولهای حاصل محلولهایی با غلظت صفر (شاهد)، %25، %50، %75 و %100 حجمی تهیه گردید. سپس تعداد 20 عدد بذر سوروف در پتری دیش قرار گرفت و به هر پتری دیش 6 میلی لیتر از محلول تیمار مورد نظر اضافه شد. شمارش بذور به صورت روزانه انجام گرفت و در پایان طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد. در این مطالعه از طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. آنالیز آماری طرح توسط نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میانگین ها توسط روش دانکن انجام گردید.
نتایج طرح: اثرات کلیه عوامل بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر خشک سوروف کاهش یافت. نتایج نشان داد عصاره آبی آقطی بر صفات مورد مطالعه علف هرز سروف که یکی از مهمترین علف های هرز مزارع برنج می باشد اثر بازدارندگی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):