نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی شنبلیله، ریحان سبز و گشنیزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: این آزمایش بمنظور بررسی آستانه تحمل به شوری سه گونه گیاه دارویی شنبلیله، ریحان سبز و گشنیز انجام شد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: به منظور برسی اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی ریحان سبز، شنبلیله و گشنیز سه آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز خدمات تخصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران انجام شد. سطوح مختلف شوری که برای جوانه زنی اعمال شدند عبارت بودند از غلظت های شاهد (صفر)، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 میلی مول بر کلرید سدیم. به منظور ضد عفونی بذور گیاهان مورد مطالعه، بذور توسط الکل 90 درصد به مدت یک دقیقه ضد عفونی شدند. در نهایت بذور با آب مقطر شستشو داده شدند تا هیچ اثری از ماده ضدعفونی کننده بر روی بذور باقی نماند. سپس بذور در پتری دیش هایی که حاوی کاغذ صافی بودند کشت گردیدند. هر روز تعداد بذور جوانه زده در هر سطح تیمار ثبت و یادداشت شد. پس ازپایان دوره جوانه زنی پارامترهای مختلف از قبیل درصد جوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقه چه و سرعت جوانه زنی اندازه گیری و ثبت شدند. تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از روش دانکن انجام شد.
نتایج طرح
: نتایج نشان داد که شوری بطور معنی داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه های ریحان سبز، شنبلیله و گشنیز را کاهش داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):